ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Doğuştan kalp cerrahisi geçiren pediatrik hastalarda serum laktat düzeyleri ile sonuç ilişkisi
Cengiz Şahutoğlu1, Ahmet Yaşar1, Seden Kocabaş1, Fatma Zekiye Aşkar1, Mehmet Fatih Ayık2, Yüksel Atay2
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Medicine Faculty of Ege University, İzmir, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Medicine Faculty of Ege University, İzmir, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2018.15791
Amaç: Bu çalışmada doğuştan kalp cerrahisi geçiren pediatrik hastalarda perioperatif arteriyal laktat düzeyleri ile mortalite ve morbidite arasında ilişki olup olmadığı araştırıldı.

Çalışma planı: Haziran 2014-Mayıs 2016 tarihleri arasında doğuştan kalp cerrahisi geçiren 236 hasta (121 erkek, 115 kadın; ort. yaş 56.4 ay (median: 42 ay): dağılım, 1 gün-204 ay) retrospektif olarak değerlendirildi. Başlangıçta (arter kanülü uygulandıktan sonra), kardiyopulmoner baypas soğuma ve ısınma fazında, sternum kapatılması aşamasında ve ameliyat sonrası yoğun bakım kalış süresi 0, 6, 12. ve 24. saatlerdeki arteriyel kan gazı analizleri kaydedildi. Hastalar laktat düzeylerine göre iki gruba ayrıldı: (Grup 1 laktat düzeyi <4.5 m mol/L, n=183; Grup 2 la ktat düzeyi ≥4.5 m mol/L, n=53). Gruplar ile hastaların demografik verileri, ameliyat sırası ve ameliyat sonrası değişkenler, komplikasyonlar ve mortalite arasındaki ilişki araştırıldı.

Bulgular: Altmış dokuz hastada (%29.2) siyanotik kalp hastalığı vardı. Toplamda 53 hastada (%22.5) laktat düzeyi 4.5 mmol/L ve üzerinde idi. Hastaların %41’inde en az bir komplikasyon gelişti. Laktat düzeyi ≥4.5 mmol/L grupta en az bir komplikasyon gelişimi (p=0.027) ve mortalite oranı (p<0.001) anlamlı olarak daha yüksekti. On yedi hasta (%7.2) ameliyat sonrası dönemde kaybedildi ve bu hastaların 15’inde laktat düzeyi ilk 24 saatte en az bir kez ≥4.5 mmol/L idi. Herhangi bir dönemde laktat düzeylerinin ≥4.5 mmol/L olması, uzamış mekanik ventilasyon (>48 saat) ve hastanın kompleks cerrahi geçirmesi (yüksek Risk-adjusted Classification for Congenital Heart Surgery-1 skoru, kategori 4-6) mortalite için bağımsız risk faktörü olarak tespit edildi.

Sonuç: Doğuştan kalp cerrahisi uygulanan çocuk hastalarda, arteriyel laktat düzeyinin 4.5 mmol/L veya üzerinde olmasının ameliyat sonrası morbidite ve mortalite için bağımsız risk faktörü olduğu saptandı.

Keywords : Kardiyak cerrahi; doğuştan; kalp kusurları; laktat; ölüm oranı; ameliyat sonrası komplikasyonlar
Viewed : 6122
Downloaded : 1192