ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Erken komplikasyonlar nedeniyle retorakotomi: Artmış morbidite ve mortalite için bir işaret
Serkan Yazgan, Ahmet Üçvet, Soner Gürsoy, Özgür Samancılar
Department of Thoracic Surgery, University of Health Sciences, Dr. Suat Seren Chest Diseases and Surgery Training and Research Hospital, İzmir, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2018.15128
Amaç: Bu çalışmada, retorakotominin endikasyonları, zamanlaması ve risk faktörleri incelendi, ameliyat sonrası sonuçlar analiz edildi ve risklerin azaltılması için önerilerde bulunuldu.

Çalışma planı: Ocak 2006 - Ocak 2017 tarihleri arasında torakotomi yolu ile ameliyat edilen toplam 3292 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Taburcu edilmeden önce retorakotomi yapılmış 66 hastanın (60 erkek, 6 kadın; ort. yaş 59.4±12.4 yıl; dağılım, 17-80 yıl) demografik verileri, ilk ameliyat endikasyonları, cerrahi prosedürleri, retorakotomi endikasyonları ve ameliyat öncesi risk faktörleri, ameliyat sırası bulgular ve cerrahi yöntemler, retorakotomi zamanlaması, morbidite ve mortalite sonuçları analiz edildi. İlk ameliyattan sonra 72 saat içinde yapılan retorakotomiler erken ve 72 saatten sonra yapılanlar geç retorakotomi grubunu oluşturdu.

Bulgular: Retorakotomi ortalama 4.7 günde (dağılım, 1-17 gün) yapıldı. Erken retorakotomi 42 hastada (%1.3) yapıldı ve bunların 38’i (%90.4) kanamadan dolayı idi. Retorakotominin en sık endikasyonu kanamaydı (n=41, %1.2) ve bunu bronkoplevral fistül takip etti (n=17, %0.5). Diğer endikasyonlar; şilotoraks, lob torsiyonu, parankimal hava kaçağı ve kollaps ve diafragmatik laserasyon idi. Sekiz hastada kaburga kırığı vardı ve bu hastaların hepsi 60 yaş üstü idi. Kanamadan dolayı retorakotomi yapılan sekiz hasta, antiagregan ilaç kullanıyordu. Ameliyat sonrası morbidite ve mortalite sırasıyla %33.3 (n=22) ve %24.2 (n=16) idi.

Sonuç: Retorakotomi hala yüksek morbidite ve mortalite oranlarına sahiptir. Kaburga kırıkları veya antiagregan ilaçlar, kanama nedeni ile yapılan retorakotominin ana nedeni olabilir. Retorakotominin en dikkat çekici endikasyonları kanama ve bronkoplevral fistüldür.

Keywords : Bronkoplevral fistül; kanama; morbidite; mortalite; retorakotomi.
Viewed : 5609
Downloaded : 879