ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Türk küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastalarında programlı ölüm ligandı 1 gen anlatımı, epidermal büyüme faktörü reseptörü gen mutasyonları ve epidermal büyüme faktörü reseptörü serum düzeylerinin önemi
Akif Turna1, Cem Horozoğlu2, 3, Öncü Koç Erbaşoğlu3, Şeyda Ercan3, Özlem Küçükhüseyin3, Saime Turan3, Mehmet Tolgahan Hakan3, 4, Hasan Volkan Kara1, Elvin Hekimoğlu5, Ümit Zeybek3, Ender Coşkunpınar6, Canan Cacına3, Arzu Ergen3, İlhan Yaylım3
1Department of Thoracic Surgery, Cerrahpaşa Medical Faculty, İstanbul University, İstanbul, Turkey
2Department of Medical Services and Techniques, Vocational School of Health Services, İstanbul Gelişim University, İstanbul, Turkey
3Department of Molecular Medicine, Aziz Sancar Institute of Experimental Medicine, İstanbul University, İstanbul, Turkey
4Department of Biology, Hitit University, Art and Science Faculty Çorum, Turkey
5National Institutes of Health, Bethesda, USA
6Department of Internal Medicine, İstanbul University, İstanbul Faculty of Medicine İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2018.15780
Amaç: Bu çalışmada epidermal büyüme faktörü reseptörü gen mutasyonları, epidermal büyüme faktörü reseptörü serum düzeyleri, programlı ölüm ligandı gen anlatım düzeyleri ve küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastalarının risk ve sağkalımları arasındaki olası ilişkiler araştırıldı.

Çalışma planı: Deoksiribonükleik asit izolasyonu periferik kan örnekleri ve tümör dokularından yapıldı. Epidermal büyüme faktörü reseptörü için mutasyon analizi yapıldı. Programlı ölüm ligandı 1 gen anlatım düzeyleri, 36 küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastasının (29 erkek, 7 kadın; ort. yaş 60.1 yıl; dağılım, 41-79 yıl) doku takibi sonrasında patolojik ve histopatolojik olarak incelendi ve gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu kullanılarak analiz edildi. Tüm hastalarda epidermal büyüme faktörü reseptörü serum düzeyleri değerlendirildi.

Bulgular: Yirmi bir hastanın (tüm adenokarsinom hastalarının %28.5’i) mutasyon analizleri sonucunda, altı hastada en az bir ekzonda epidermal büyüme faktörü reseptörü mutasyonu saptandı. Epidermal büyüme faktörü reseptörü mutasyonu saptanan hastalarda, programlı ölüm ligandı 1 gen anlatım düzeyleri lenf nodu metastazı ile ilişkili idi (p=0.036). Diğer yandan, histopatolojik incelemeye göre epidermal büyüme faktörü reseptörü mutasyonları istatistiksel olarak anlamlı şekilde ilişkili değildi (p>0.05). 20. ekzon (c.2303G>T) mutasyonları taşıyan hastaların %25'inde perinöral invazyonlu tümörler vardı. 20. ekzona eklenmeler ve c.2303G>T ve lenfatik invazyon (p=0.02), lenf nodu metastazı ve 20. ekzona eklenmeler (p=0.03) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardı. Daha düşük (<400 pg/mL) epidermal büyüme faktörü reseptörü serum düzeyleri olan hastaların sağkalım zamanı daha yüksek epidermal büyüme faktörü reseptörü serum düzeyleri olanlardan daha iyi idi (p=0.04).

Sonuç: Programlı ölüm ligandı 1 gen anlatımı ve epidermal büyüme faktörü reseptörü mutasyonu küçük hücreli dışı akciğer kanseri üzerinde birleşik bir etkiye sahip olabilir. Tümör patolojisinde programlı ölüm ligandı 1 gen anlatımı tümör ilerlemesi ve tümörigenez için de anlamlı bir nitelik olabilir. Epidermal büyüme faktörü reseptörü serum düzeyleri sağkalım ile ilişkili görünmektedir.

Keywords : Epidermal growth factor receptor; histopathology of tumors; lung cancer; programmed death ligand 1
Viewed : 5371
Downloaded : 1152