ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
''MEDTRONIC FREESTYLE STENTSİZ BİYOPROTEZ" LERLE YAPILAN AORT KAPAK REPLASMANLARININ ERKEN VE ORTA DÖNEM SONUÇLARI
Sabahattin GÖKSEL, Kamil GÖL, Zafer İŞCAN, Ülkü YILDIZ, Mehmet Ali ÖZATİK, Binali MAVİTAŞ, Oğuz TAŞDEMİR
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, ANKARA
Amaç:
İleri yaş grubunda, stensiz ve kalsifikasyon önleyici alfa-amino-oleik asit ile muamele edilmiş bir biyoprotez olan "Medtronic Freestyle" ile yapılan aort valv replasmanlarının (AVR) erken ve orta dönem sonuçlarının değerlendirilmesi. Materyal ve Metot: 13’ü kadın (%35), ortalama yaşları 61.6 ± 6.5 (55-71) olan toplam 40 hastada Medtronic Freestyle stentsiz biyoprotez kullanılarak AVR yapıldı. Preoperatif NYHA’ya göre ortalama fonksiyonel kapasiteleri 2.9 idi. 5 olguda diabet ve 3 olguda hipertansiyon hikayesi mevcuttu. Aort darlığı nedeni ile ameliyat edilen olgularda ortalama preoperatif aortik sistolik gradient 78 ± 29 mmHg idi. Ortalama kros-klemp süresi 79 ± 12 dakika, ortalama kardiyopulmoner bypass süresi 110 ± 27 dakika olarak bulundu.

Bulgular:
Erken postoperatif dönemde 1 hasta kaybedildi (% 2.5). Taburcu edilen hastalar toplam 60.1 yıl takip edildiler. Ortalama takip süresi 18.9 ± 12.3 aydı. Takipte 2 olgu non-kardiyak nedenlerle kaybedildi. 1 yıllık gerçekleşen yaşam beklentisi %94.9, 18 ay için %92.2 olarak bulundu. Sol ventrikül kas kitle indeksi anlamlı derecede azalma gösterdi (p = 0.02). Takip boyunca hastalarda tromboemboli, prostetik kapak endokarditi yada paravalvüler leak görülmedi, hemoliz tespit edilmedi. Yapısal kapak bozulması veya reoperasyon gereksinimi olmadı.

Sonuç:
Stentsiz biyoprotez kapaklar üstün hemodinamik performansları, sol ventrikül hipertrofisinin gerilemesi üzerinde olumlu etkileri ve orta dönem takipte kapağa bağlı komplikasyon oranlarının çok düşük olması nedeni ile, uzun dönem durabiliteleri ile ilgili yeterli klinik çalışmalar henüz bulunmamasına karşın, ileri yaşlardaki hastalarda iyi bir seçenektir.

Keywords : Stentsiz biyoprotezler, aort valv replasmanı ,Stentless bioprosthesis, aortic valve replacement
Viewed : 12394
Downloaded : 3222