ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Pulmoner karsinoid tümörlerde nodal tutulum prognozu kötü etkiler
Demet Yaldız, Şeyda Örs Kaya, Kenan Can Ceylan
Department of Thoracic Surgery, Dr. Suat Seren Chest Diseases and Surgery Training and Research Hospital, İzmir, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2018.15566
Amaç: Bu çalışmada pulmoner karsinoid tümörlerde sağkalımı etkileyen prognostik faktörler incelendi.

Çalışma planı: 1 Ocak 2005 - 31 Aralık 2016 tarihleri arasında, pulmoner karsinoid tümör dolayısıyla rezeksiyon uygulanan olgularda cinsiyet, yaş, sigara kullanımı, eşlik eden hastalık, tümörün yerleşim yeri, T durumu, N durumu, histolojik tip ve patolojik evre geriye dönük olarak gözden geçirildi.

Bulgular: Çalışmamıza 40 tipik ve 7 atipik karsinoid tümör olmak üzere 47 hasta (18 erkek, 29 kadın; ort yaş 50.5 yıl; dağılım, 23-74 yıl) dahil edildi. Tüm hastalara anatomik rezeksiyon ve sistematik mediastinal lenf nodül diseksiyonu uygulandı. Patolojik değerlendirmede altı hastada lenfatik tutulum saptandı (%12.8; 4 pN1 ve 2 pN2). Tipik grupta (n=40) üç hasta N1 (%7.5) ve bir hasta N2 (%2.5) olarak sınıflandırıldı. Atipik grupta (n=7) bir hasta N1 (14.3%) ve bir hasta N2 (14.3%) olarak sınıflandırıldı. Çalışma boyunca, tipik histolojisi olan dört (%10) ve atipik histolojisi olan iki (%28.6) hastada nodal tutulum vardı. Nodal tutulum olan altı hastanın tamamına adjuvan tedavi uygulandı. Atipik histoloji (p=0.005) ve nodal tutulum (p=0.008) istatistik çalışmada kötü prognostik faktör olarak saptandı.

Sonuç: Pulmoner karsinoid tümörün cerrahi tedavisinde, sistematik hiler ve mediastinal lenf nodu diseksiyonunun önemli rolü vardır.

Keywords : Nodal tutulum; prognostik faktörler; pulmoner karsinoid tümör
Viewed : 5410
Downloaded : 901