ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Koroner arter baypas greftleme yapılan hastalarda öz bakım girişimlerinin uyku kalitesi üzerine etkisi: Tek merkezli, randomize kontrollü çalışma
Haleh Ghavami1, Fahimeh Safarzadeh1, Rasoul Ghare Aghaji Asl1
1Department of Medical Surgical Nursing, Urmia Medical Sciences University, Urmia, Iran
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2018.16789
Amaç: Bu çalışmada koroner arter baypas greftleme sonrasında hastalarda uyku hijyeni uygulamaları, beslenme ve fiziksel aktivite temelli öz bakım girişimlerinin uyku kalitesi üzerine etkisi incelendi.

Çalışma planı: Bu randomize kontrollü çalışmaya Eylül 2017 ve Mayıs 2018 tarihleri arasında Seyyed Al- Shohada Hastanesi"nde izole koroner arter baypas greftleme yapılan toplam 146 hasta (109 erkek, 37 kadın; ort. yaş 55.31 yıl; dağılım, 41-65 yıl) alındı. Hastalar öz bakım girişim grubu (n=73) ve kontrol grubu (n=73) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Öz bakım girişim grubuna uyku hijyeni, beslenme ve fiziksel aktiviteye ilişkin altı eğitim kursu verildi. Ardından üç ay boyunca haftada bir kere olmak üzere bireysel danışmanlık verildi. Kontrol grubuna normal yaşamlarına ve rutin bakımlarına devam etmeleri söylendi ve herhangi bir eğitim verilmedi. Verilerin toplanmasında Demografik Bilgi Formu ve Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi kullanıldı.

Bulgular: Girişim sonrasında ortalama Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeks skoru, öz bakım girişim grubunda 7.1±2.3'e geriler iken, kontrol grubunda 9.5±2.1"e yükseldi. İki grup arasında, çalışma öncesi ortalama Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeks skoru açısından anlamlı bir fark bulunamadı (p=0.91); ancak, skorlar öz bakım girişimi sonrasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksekti (p=0.001).

Sonuç: Koroner arter baypas greftleme yapılan hastalar, uyku kalitelerini artırmak için uyku hijyeni, beslenme ve fiziksel aktivite temelli öz bakım girişimlerinden yarar elde edebilir.

Keywords : Koroner arter baypas greftleme; beslenme; fiziksel aktivite; öz bakım girişimleri; uyku hijyeni; uyku kalitesi
Viewed : 5131
Downloaded : 1158