ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Aort anevrizması ve aort diseksiyonu gelişiminin genetik faktörler ile ilişkisi
Rıfat Özmen1, Aydın Tunçay2, Elif Funda Şener1, Ömer Naci Emiroğulları2
1Department of Cardiovascular Surgery, Kayseri Training and Research Hospital, Kayseri, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Medicine Faculty of Erciyes University, Kayseri, Turkey
3Department of Medical Biology, Medicine Faculty of Erciyes University, Kayseri, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2018.16424
Amaç: Bu çalışmada aort diseksiyonu ve anevrizma gelişimi ile anjiyotensin dönüştürücü enzim geni, metilentetrahidrofolat redüktaz geni, plazminojen aktivatör inhibitör-1 geni ve nitrik oksit sentaz geni polimorfizmleri arasındaki ilişki araştırıldı.

Çalışma planı: Bu kesitsel çalışmaya Nisan 2009 - Temmuz 2014 tarihleri arasında aort diseksiyonu olan 38 hasta (28 erkek, 10 kadın; ort. yaş 55.1±10.7 yıl; dağılım 30-78 yıl) ve aort anevrizması olan 67 hasta (57 erkek,10 kadın; ort. yaş 63.0±11.4 yıl; dağılım 31-82 yıl) alındı. Kontrol grubu, torakoabdominal bilgisayarlı tomografi ile değerlendirildiği üzere, aort anevrizması veya diseksiyonu olmayan 60 sağlıklı gönüllüden (41 erkek, 19 kadın; ort. yaş 56.3±11.2 yıl; dağılım 30-82 yıl) oluşuyordu. Belirtilen dört genin, kompetitif allel spesifik-polimeraz zincir reaksiyonu ile genotiplemesi yapıldı.

Bulgular: Kontrol grubuna kıyasla, aort diseksiyonu grubunda nitrik oksit sentaz-3 (4b/4b) ekspresyon düzeyi daha yüksekti. Kontrol grubuna kıyasla, aort anevrizması grubunda nitrik oksit sentaz-3 (4b/4a) ekspresyon düzeyi daha yüksekti. İstatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte, kontrol grubuna kıyasla, anevrizma grubunda daha yüksek oranda anjiyotensin dönüştürücü enzim I/D gen polimorfizmi saptanır iken, diseksiyon grubunda daha yüksek D/D polimorfizm oranlarına rastlandı.

Sonuç: Çalışma sonuçlarımız, nitrik oksit sentaz-3 intron 4b/4b ve nitrik oksit sentaz-3 intron 4b/4a gen polimorfizmlerinin, aort diseksiyonu ve anevrizma gelişiminin bir öngördürücüsü olarak kullanılabileceğini göstermektedir.

Keywords : Aort anevrizması; aort diseksiyonu; genetik; nitrik oksit sentaz-3; NOS3; polimorfizm
Viewed : 4750
Downloaded : 1156