ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Akciğer naklinde proantosiyanidinin iskemi-reperfüzyon hasarını önleyici etkisinin araştırılması: Deneysel çalışma
Ersin Sapmaz1, Hasan Çaylak1, Kuthan Kavaklı1, Mehmet Gamsızkan2, Yusuf Sinan Şirin3, Onur Genç1
1Department of Thoracic Surgery, University of Health Sciences, Gülhane Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Pathology, Medicine Faculty of Düzce University, Düzce, Turkey
3Department of Surgery Mehmet Akif Ersoy University Veterinary Faculty Animal Hospital, Burdur, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2018.16078
Amaç: Bu çalışmada proantosiyanidinin akciğer nakli sonrasında iskemi-reperfüzyon hasarını önleyici etkisi araştırıldı.

Çalışma planı: Çalışmaya 12 domuz (ağırlık, 35±5 kg) dahil edildi ve domuzlar dört gruba ayrıldı. Grup 1 ve 3 kontrol grupları olarak belirlendi ve sol üst lobektomi uygulandı. Grup 2 ve 4 nakil grupları olarak belirlendi ve sol alt lobektomi ve heterotransplantasyon uygulandı. Proantosiyanidin sadece grup 3 ve 4"e verildi. Doku örnekleri ışık mikroskopu altında incelendi ve histopatolojik sonuçlar kaydedildi.

Bulgular: Kontrol grupları arasında konjesyon (p=0.565), alveolar ödem (p=0.197) ve peribronşiyal enflamasyonu (p=0.444) içeren histopatolojik sonuçların sayısal değerleri açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktu. Fakat akut hücresel reddin sayısal değerleri nakil grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklı idi (p=0.048). Ortalama oksidatif stres enzimi düzeyleri grup 2"de grup 4"e kıyasla daha yüksek idi, fakat farklılık istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0.05).

Sonuç: Deneysel çalışmamızın bulgularına göre, mobidite ve mortaliteye yol açabilen iskemi-reperfüzyon hasarını önleyici etkisine dayanarak proantosiyanidin akciğer kanserinde güvenle kullanılabilir.

Keywords : Deneysel; iskemi-reperfüzyon; akciğer nakli; oksidatif stres; proantosiyanidin
Viewed : 4448
Downloaded : 1101