ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Evre I akciğer adenokarsinomu için prognostik faktörler ve subsolid nodüllerin cerrahi yönetimi
Gökhan Kocaman1, Mustafa Bülent Yenigün1, Atilla Halil Elhan2, Serpil Dizbay Sak3, Elvin Hamzayev1, Serkan Enön1, Ayten Kayı Cangır1, Cabir Yüksel1
1Department of Thoracic Surgery, Ankara University School of Medicine, Ankara, Turkey
2Department of Biostatistics, Ankara University School of Medicine, Ankara, Turkey
3Department of Medical Pathology, Ankara University School of Medicine, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2018.15846
Amaç: Bu çalışmada evre I akciğer adenokarsinomu için prognostik faktörler tespit edildi ve subsolid nodüllerin cerrahi yönetimi değerlendirildi.

Çalışma planı: Çalışmaya kliniğimizde Ocak 2007 - Aralık 2015 tarihleri arasında evre I akciğer adenokarsinomu nedeniyle ameliyat edilen 133 hasta (90 erkek, 43 kadın; ort. yaş 64.9 yıl; dağılım, 29-82 yıl) dahil edildi. Klinik, radyolojik ve patolojik veriler geriye dönük olarak değerlendirildi ve bunların nüks ve sağkalım üzerindeki etkileri Kaplan-Meier ve Cox regresyon analizleri ile incelendi.

Bulgular: Histopatolojik tümör tipleri patolojik tümör boyutlarına göre karşılaştırıldığında, invaziv adenokarsinom görülme sıklığının artan tümör boyutu ile anlamlı şekilde arttığı tespit edildi (p<0.001). Tüm nodüller için %25"den daha düşük tümör kaybolma oranı hastalıksız sağkalımı olumsuz etkiledi ve 5.6"dan yüksek maksimum standartlaştırılmış tutulum değeri genel sağkalımı olumsuz etkiledi (her ikisi için de p=0.027). Maksimum standartlaştırılmış tutulum değeri 5.6 eşik değer kabul edilerek yapılan gruplama genel sağkalım açısından bağımsız prognostik faktör (risk oranı: 5.973, %95 güven aralığı: 1.186-30.073, p=0.03) idi. Beş yıllık genel sağkalım oranı subsolid nodüller için kama rezeksiyon veya segmentektomi geçiren hastalarda lobektomi geçirenlere kıyasla istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha yüksek idi (%100"e karşın %79.3, p=0.044).

Sonuç: Sublobar rezeksiyonlar çapı 2 cm"den küçük, tümör kaybolma oranı ≥%25 ve maksimum standartlaştırılmış tutulum değeri ≤5.6 olan subsolid nodüllerde güvenle uygulanabilir.

Keywords : Adenokarsinom; evre I; subsolid nodüller
Viewed : 3929
Downloaded : 840