ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Diabetes mellituslu hastalarda anjiyografi ve koroner arter baypas greftleme arasındaki zamanın ameliyat sonrası akut böbrek hasarı üzerine etkisi
Cem Doğan1, Tanıl Özer2, Rezan Aksoy2, Rezzan Deniz Acar1, Zübeyde Bayram1, Taylan Adademir2, Kaan Kırali2, Nihal Özdemir1
1Department of Cardiology, University of Health Sciences, Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, University of Health Sciences, Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2019.16216
Amaç: Bu çalışmada diabetes mellituslu hastalarda koroner anjiyografi ve koroner arter baypas greftleme arasında geçen zamanın ameliyat sonrası akut böbrek hasarı üzerindeki etkisi araştırıldı.

Çalışma planı: Aralık 2013 - Kasım 2016 tarihleri arasında koroner arter baypas greftleme yapılan toplam 421 hasta (274 erkek, 147 kadın; ort. yaş 60±9.2 yıl; dağılım 31-84 yıl) çalışmaya alındı. Hastaların demografik özellikleri, eşlik eden hastalıkları, tıbbi ve cerrahi öyküleri, daha önce yapılan koroner anjiyografileri ve cerrahi ve laboratuvar sonuçları dahil olmak üzere veriler retrospektif olarak incelendi. Hastalar akut böbrek hasarı olanlar (n=108) ve akut böbrek hasarı olmayanlar (n=313) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Akut böbrek hasarı, Risk, Hasar, Yetmezlik, Kayıp, Son Dönem Böbrek Hastalığı (RIFLE) kriterlerine göre tanımlandı. Ayrıca hastalar zaman aralığına göre üç alt gruba ayrıldı: 0-3 gün, 4-7 gün ve >7 gün.

Bulgular: Koroner anjiyografi ve koroner arter baypass greftleme arasında geçen medyan süre açısından akut böbrek hasarı olan ve olmayan hastalar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (sırasıyla, 11.5 ve 12.0 gün; p=0.871). Akut böbrek hasarı risk faktörleri açısından alt gruplar arasında anlamlı bir fark yoktu. Çok değişkenli analizde geçirilmiş miyokard enfarktüsü (olasılık oranı [OR]: 5.192, %95 güven aralığı [GA]: 2.176-12.38; p<0.001) ve ameliyat sonrası birinci gün kreatinin düzeylerindeki artışın [OR: 4.102, %95 GA: 1.278-13.17; p=0.018) akut böbrek hasarının bağımsız belirleyicileri olduğu bulundu.

Sonuç: Diabetes mellituslu hastalarda koroner anjiyografiden sonra, akut böbrek hasarı riskinde artış olmaksızın, herhangi bir gecikme olmadan koroner arter baypas greftleme yapılabilir.

Keywords : Akut böbrek hasarı; koroner anjiyografi; koroner arter baypas greftleme; diabetes mellitus
Viewed : 5947
Downloaded : 1467