ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Açık kalp cerrahisi sonrası sternal yara komplikasyonlarının görülme sıklığı Jackson-Pratt dreni kullanımı ile etkilenir mi?
Salih Salihi1, H. Tarık Kızıltan2
1Department of Cardiovascular Surgery, Okan University Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Hasan Kalyoncu University Hospital, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2019.15659
Amaç: Bu çalışmada median sternotomi ile açık kalp cerrahisi yapılan, Vücut Kütle İndeksi ≥30 kg/m2 olan hastalarda Jackson- Pratt dreninin sternal yara komplikasyonları üzerindeki etkisi incelendi.

Çalışma planı: Ocak 2011 - Aralık 2015 tarihleri arasında Vücut Kütle İndeksi ≥30 kg/m2 olan, hastanemizde median sternotomi ile açık kalp cerrahisi yapılan toplam 174 hasta (124 erkek, 50 kadın; ort. yaş 58.2±10.4 yıl; dağılım, 33-78 yıl) retrospektif olarak incelendi. Hastaların 94'üne median sternotomi sonrası Jackson-Pratt dreni takılırken (JP grubu), 80 hastaya dren takılmadı (JP olmayan grup). Her iki grubun ameliyat tipi, hastanede kalış süresi ve komplikasyonlar dahil olmak üzere ameliyat öncesi, sırası ve sonrası sonuçları karşılaştırıldı.

Bulgular: Gruplar arasında yaş, cinsiyet, Vücut Kütle İndeksi ve muhtemel risk faktörleri arasında anlamlı bir fark yoktu. Her iki grupta da yoğun bakım ünitesinde median kalış süresi iki gün ve ameliyattan taburculuğa kadar geçen median süre yedi gündü. Gruplar arasında sternal yara komplikasyon oranı açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulundu. Dren takılmayan grupta dokuz hastaya (%11.25) kıyasla, dren takılan grupta iki hastada (%2.1) sternal yara komplikasyonu gelişti (p=0.01).

Sonuç: Çalışma bulgularımız, median sternotomi sonrasında Jackson-Pratt dren kullanımının vücut kitle indeksi ≥30 kg/m2 olan, açık kalp cerrahisi yapılan hastalarda geleneksel kapatma tekniğine kıyasla, ameliyat sonrası sternal yara komplikasyon riskini azaltmada basit ve güvenli bir yöntem olduğunu göstermektedir.

Keywords : Jackson-Pratt dreni; median sternotomi; sternal yara komplikasyonları
Viewed : 6337
Downloaded : 1202