ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Doğuştan kalp cerrahisi geçiren infantlarda ultrason rehberliğinde internal jugüler ven kateterizasyonunun başarı oranı ve güvenilirliği
Dilek Altun1, Salih Hakan Nuraç2, Verda Toprak2, Emine Zeynep Eti2
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Bakırköy Acıbadem Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Başkent University İstanbul Health Application and Research Center Hospital, Istanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2019.16185
Amaç: Bu çalışmada, doğuştan kalp hastalığı nedeniyle cerrahi uygulanacak olan düşük ağırlıklı infantlarda (5 kg?nin altında) ultrason rehberliğinde santral ven kateterizasyonunun başarı ve komplikasyon oranlarına etkisi araştırıldı.

Çalışma planı: Ekim 2014 - Ekim 2015 tarihleri arasında ultrason rehberliğinde internal jugüler venöz kateterizasyon uygulanan toplam 70 infant (38 erkek, 32 kız; hastaların ortalama yaşı <1 ay 16.4±9.5 gün [n=20; %28.6]; 1-7.5 ay 126.3±47.8 (n=50; %71.4]) retrospektif olarak incelendi. Tüm kateterizasyonlar, deneyimli iki anestezi uzmanı tarafından ultrason eşliğinde yapıldı. Hastaların demografik özellikleri, işlemin başarı oranı, kateterin takılma süresi, girişim sayısı ve komplikasyonlar dahil olmak üzere veriler kaydedildi.

Bulgular: İşlemin başarı oranı %92.8 (n=65) idi. Hastaların %82'sinde (n=53) ilk girişimde işlem başarılı oldu. Kateterin ortalama takılma süresi (ilk ponksiyondan kateter yerleştirilmesine kadar geçen süre) 214±0.48 sn. idi. Beş hastada (%7.14) komplikasyon gelişti ve bu hastaların vücut ağırlığı 2500 g"nin altındaydı. Hastaların hiçbirinde arteriyel ponksiyon görülmedi. Bir hastada (%1.42) pnömotoraks ve dört hastada (%5.7) tekrarlayan girişimlere bağlı olarak hematom gelişti.

Sonuç: Çalışma sonuçlarımız ultrason rehberliğinde yapılan santral venöz kateterizasyonunun doğuştan kalp cerrahisi yapılacak 5 kg'nin altındaki pediyatrik hasta grubunda güvenli ve etkili bir teknik olduğunu göstermektedir.

Keywords : Santral venöz kateterizasyon; doğuştan kalp cerrahisi; internal jugüler ven; pediyatrik; ultrason
Viewed : 6195
Downloaded : 1219