ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Ciddi kontralateral karotis arter darlığı karotis endarterektomi sonuçlarını etkiler mi?
Serkan Burç Deser1, Mustafa Kemal Demirağ1, Fersat Kolbakır1
1Department of Cardiovascular Surgery, Medicine Faculty of Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2019.15878
Amaç: Bu çalışmada, karotis arter endarterektomi sonrasında kontralateral internal karotis arter darlığının ameliyat sonrası inme ve ölüm oranı ve kan basıncı değişiklikleri üzerindeki etkisi değerlendirildi.

Çalışma planı: Ocak 2009 - Nisan 2017 tarihleri arasında, internal karotis arter darlığı olan 141 ardışık hastada (30 kadın, 111 erkek; ort. yaş 70.0±10.2 yıl; dağılım 48-92 yıl) toplam 152 karotis arter endarterektomi ameliyatı retrospektif olarak incelendi. Hastalar kontralateral internal karotis arter darlığı <%70 (n=95) ve kontralateral internal karotis arter darlığı ?%70 (n=26) olanlar olmak üzere iki gruba ayrıldı. Ameliyat sonrası erken dönemde (ilk 30 gün içinde) inme ve mortalite oranları, ameliyat sonrası altı ve 24. saatte kan basıncı değişiklikleri, nörolojik olmayan sonuçlar ve başlangıç demografik özellikleri incelendi ve gruplar arasında karşılaştırıldı.

Bulgular: Her iki grup da demografik özellikler açısından benzer sonuçlar gösterdi. Gruplar arasında ameliyat sonrası altıncı saat (p=0.917) ve 24. saat (p=0.6) kan basıncı değişikliği, inme oranı (%7.6 ile %3.1, p=0.282), ölüm oranı (%3.8 ile %2.1, p=0.519), nörolojik olmayan komplikasyonlar (%15.3 ile %11.4, p=0.736) ve hastanede kalış süresi açısından istatistiksel olarak anlamlı fark yok idi (p>0.05). Kontralateral ciddi internal karotis arter darlığı olan hastalar daha genç idi (p=0.005).

Sonuç: Bu çalışma, ciddi kontralateral internal karotis arter darlığı varlığının ameliyat sonrası inme ve ölüm oranı ve kan basıncı değişikliği riskini artırmadığını göstermektedir. Bu nedenle, karotis endarterektomi kontralateral ciddi internal karotis arter darlığı olan hastalarda titiz perioperatif hemodinamik takip altında kabul edilebilir komplikasyon oranları ile uygulanabilir.

Keywords : Kan basıncı; karotis endarterektomi; kontralateral karotis arter darlığı; inme
Viewed : 5553
Downloaded : 1060