ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
No-touch'a karşı konvansiyonel teknik kullanılarak oluşturulan radiosefalik arteriyovenöz fistüllerin bir yıldaki açıklık oranlarının karşılaştırılması
İsmail Oral Hastaoğlu1, Hamdi Toköz1, Ayça Özgen1, Fuat Bilgen1
1Department of Cardiovascular Surgery, Private Erdem Hospital, Istanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2019.16136
Amaç: Bu çalışmada perivenöz vasküler dokuların korunması yoluna karşı konvansiyonel teknik kullanılarak hazırlanan radiosefalik arteriyovenöz fistüllerin açıklık oranları karşılaştırıldı.

Çalışma planı: Çalışmaya radiosefalik arteriyovenöz fistül yapımı uygulanan toplam 169 hasta (107 erkek, 62 kadın; ort. yaş 59.5 yıl; dağılım, 39-87 yıl) dahil edildi. Doksan beş hastada konvansiyonel yöntem uyarınca sefalik damarı çevreleyen dokular çıkarılırken 74 hastada damar hazırlanması için perivenöz vasküler dokuları koruyan no-touch tekniğinden yararlanıldı. Hastalar arteriyovenöz fistüllerin bir yıldaki primer ve sekonder açıklık oranlarının karşılaştırılması için takip edildi.

Bulgular: Yirmi iki hastada birinci yıl içinde fistül hatası gelişerek no-touch ve konvansiyonel gruplar için sırasıyla %90.5"e karşı %84.2 primer açıklık oranına neden oldu (p=0.225). Benzer şekilde, sekonder açıklık oranları no-touch ve konvansiyonel gruplar için sırasıyla %94.6"ya karşı %93.7 idi (p=0.803). İki grup primer ve sekonder açıklık oranları bakımından farklı değildi.

Sonuç: Bu çalışmanın bulguları bir yıldaki arteriyovenöz fistül açıklığı açısından konvansiyonel yöntemlerle karşılaştırıldığında no-touch tekniği lehine değildi.

Keywords : Arteriovenöz fistül; hemodiyaliz; no-touch tekniği; radiosefalik
Viewed : 4915
Downloaded : 1001