ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Sıçanlarda trakea cerrahisi sonrası farklı yaklaşımlarla uygulanan mitomisin-C"nin granülasyon dokusu gelişimi ve nefrotoksisite düzeyi üzerine etkisi
Mustafa Kuzucuoğlu1, Ruhan Deniz Topuz2, Eren Altun3
1Department of Thoracic Surgery, Balıkesir University Health Application and Research Hospital, Balıkesir, Turkey
2Department of Thoracic Surgery, Medicine Faculty of Trakya University, Edirne, Turkey
3Department of Pathology, Balıkesir University Health Application and Research Hospital, Balıkesir, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2019.16337
Amaç: Bu çalışmada trakea cerrahisi uygulanan sıçanlarda farklı ilaç uygulama yaklaşımları ile uygulanan mitomisin-C'nin cerrahi bölgede granülasyon dokusu gelişimi ve böbrek fonksiyonları üzerine etkisi değerlendirildi.

Çalışma planı: Elli erkek erişkin Sprague Dawley sıçan (ağırlık ort. 200 g-300 g) beş gruba ayrıldı. Tüm gruplara anestezi altında trakeanın beşinci ve altıncı kıkırdak halkası arasından kesi yapıldı ve kesi 6/0 monofilaman emilebilir dikiş ile primer olarak onarıldı. Deney hayvanlarına atandıkları topikal, intraperitoneal enjeksiyon, yara kenarlarına enjeksiyon ve inhalasyon yolu gruplarına uygun olarak bir doz 0.5 mg mitomisin-C uygulandı. Kontrol grubu kabul edilen bir gruba mitomisin-C uygulanmadı. Cerrahiden dört hafta sonra sıçanlar sakrifiye edildi ve takiben trakeaları çıkarıldı. Trakea dokuları histopatolojik olarak epitelizasyon, fibrozis, fibroblast miktarı, angiogenezis ve enflamatuar yanıt açısından değerlendirildi. Trakea çapı ve duvar kalınlığı ölçüldü. Kan üre ve kreatinin değerleri nefrotoksisite açısından değerlendirildi ve sıçanlar immunhistokimyasal olarak glomeruler patoloji açısından incelendi.

Bulgular: Kontrol grubuna kıyasla topikal mitomisin-C uygulanan grupta epitelizasyon istatistiksel olarak anlamlı derecede yavaşladı (p<0.01), trakea çapı istatistiksel olarak anlamlı derecede daha genişti (p<0.05) ve trakea duvar kalınlığı anlamlı olarak daha kalındı (p<0.01).

Sonuç: Trakea cerrahisi sonrası topikal olarak uygulanan mitomisin-C epitelizasyonu yavaşlatarak granülasyon dokusu gelişimini azaltmakta ve trakea çapının daha geniş kalmasını sağlamaktadır.

Keywords : Granülasyon dokusu; mitomisin-C; cerrahi, trakea
Viewed : 4835
Downloaded : 1046