ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Göğüs tüpü bulunan hastalarda hava kaçağının kantitatif ölçümü
Önder Kavurmacı1, Ufuk Çağırıcı1, Tevfik İlker Akçam1, Ali Özdil1, Ayşe Gül Ergönül1, Kutsal Turhan1, Alpaslan Çakan1
1Department of Cardiovascular Surgery, Ege University School of Medicine, İzmir, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2019.16735
Amaç: Bu çalışmada tepe hava kaçak hızını ve tepe hava kaçak debisini saptayan yeni bir yöntem değerlendirildi, hava kaçağı miktarı ve uzamış hava kaçağı gelişimi arasındaki ilişki araştırıldı ve akciğer rezeksiyonu sonrası uzamış hava kaçağı gelişimi riski taşıyan hastalar belirlendi.

Çalışma planı: Bu prospektif çalışmada, hava kaçağı miktarı standart bir su altı drenaj sisteminin üstüne bağlı bir anemometre ve android işletim sistemine sahip bir cep telefonu yardımı ile ölçüldü. Spontan pnömotoraks için tüp torakostomi uygulanan hastalar (18 erkek, 1 kadın; ort. yaş 31.6±10.9 yıl; dağılım, 18-70 yıl) grup 1"e, benign veya malign akciğer hastalıkları nedeniyle akciğer rezeksiyonu uygulanan hastalar (37 erkek; 16 kadın; ort. yaş 56.9±15.6 yıl; dağılım, 18-80 yıl) ise grup 2"ye alındı. Verilerin istatistiksel analizi için alıcı işletim karakteristiği analizi uygulandı.

Bulgular: Uzamış hava kaçağı grup 1"de beş hastada (%26.3), grup 2"de altı hastada (%11.3) gözlemlendi. Grup 1"de, ameliyat sonrası sıfırıncı gündeki ilk ölçüm uzamış hava kaçağı gelişimini %100 duyarlılık ve %92.9 özgüllük ile saptayabildi. Benzer şekilde, grup 2"de, ameliyat sonrası sıfırıncı gündeki ölçümler uzamış hava kaçağı gelişimini %100 duyarlılık ve %87.2 özgüllük ile saptayabildi.

Sonuç: Benzer ürünler ile karşılaştırıldığında, yeni geliştirilen bu ölçüm cihazı düşük maliyeti ve kullanım kolaylığı ile kliniklerde yaygın şekilde kullanılabilir. Ölçülen tepe hava kaçak debisi değerleri uzamış hava kaçağı gelişebilecek hastaları öngörebilir. Cihaz için patent çalışmaları devam etmektedir.

Keywords : Göğüs tüpü; akciğer hastalıkları; pnömotoraks
Viewed : 5239
Downloaded : 1119