ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Akciğer kanserine bağlı disfajinin palyasyonunda özofageal kendinden genişleyebilir metal stent yerleştirilmesi
Fazlı Yanık1, Yekta Altemur Karamustafaoğlu1, Yener Yörük1
1Department of Thoracic Surgery, Medicine Faculty of Trakya University, Edirne, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2019.16755
Amaç: Bu çalışmada, akciğer kanserinin neden olduğu malign disfaji ve trakeoözofageal fistüllerin palyasyonu için özofageal kendinden genişleyebilir metal stentler ile ilgili deneyimimiz bildirildi.

Çalışma planı: Ağustos 2002 ve Mayıs 2018 tarihleri arasında akciğer kanserine bağlı malign disfaji nedeni ile 56 hastaya (55 erkek, 1 kadın; ort. yaş 63.5 yıl; dağılım, 42-79 yıl) özofageal kendinden genişleyebilir metal stent uygulandı. Hastaların 34"ü önceden kemoradyoterapi, sekizi sadece kemoterapi ve üçü sadece radyoterapi almışken dördü pnömonektomi geçirmişti. On iki hastada (%21) trakeoözofageal fistül de vardı. Stentler 28 hastada floroskopik kontrol altında kılavuz tel üzerinden, geri kalan 28 hastada fleksibl endoskopik kontrol altında yerleştirildi. Trakeoözofageal fistüllü iki hasta, dış bası nedeniyle stenti aşağıya yer değiştiren bir hasta ve tümör progresyonu olan iki hasta dışında, tüm hastalarda tek stent kullanıldı.

Bulgular: Stent yerleştirildikten sonra tüm hastalarda disfaji iyileşti. Tüm hastalarda trakeoözofageal fistül kapandı. Gastrostomi uygulanan iki hasta dışında, tüm hastalar takip süresi içinde disfaji semptomları olmadan asemptomatik kaldı. Trakeoözofageal fistüllü tüm hastalar kaybedildi. Ortalama sağkalım süreleri 2.8 ay idi. Trakeoözofageal fistüllü hastalardan biri mediastinit, biri özofagus perforasyonu, diğerleri ise kanser ilişkili nedenlerle öldü. Trakeoözofageal fistülü olmayan disfaji hastalarından ikisi dışında hepsi öldü. Bu grupta ortalama sağkalım süresi 4.3 ay idi.

Sonuç: Akciğer kanserinde disfajinin altta yatan pek çok nedeni olabilir. Yaşam süresi sınırlı olan hastalarda kendinden genişleyebilir metal stentler minimal morbidite ile disfaji semptomlarında yeterli rahatlığı tek bir işlem sonrası sağlayabilir.

Keywords : Disfaji; özofageal stentler; akciğer kanseri
Viewed : 4092
Downloaded : 825