ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde sürekli sütür tekniği ile sleeve lobektominin uzun dönem sonuçları
Serkan Yazgan1, Soner Gürsoy1, Ahmet Üçvet1, Tarık Yağcı1, Mehmet Ünal1, Özgür Samancılar1, Ahmet Emin Erbaycu2
1Department of Thoracic Surgery, University of Health Sciences, Dr. Suat Seren Chest Diseases and Surgery Training and Research Hospital, İzmir, Turkey
2Department of Thoracic Diseases, University of Health Sciences, Dr. Suat Seren Chest Diseases and Surgery Training and Research Hospital, İzmir, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2019.16324
Amaç: Bu çalışmada primer küçük hücreli dışı akciğer kanseri nedeniyle bronşiyal sleeve lobektomi uygulanan hastaların ameliyata bağlı komplikasyonları, nüks sıklığı, morbidite, mortalite ve sağkalım oranları ile sağkalım üzerinde etkili değişkenler araştırıldı.

Çalışma planı: Mayıs 2007 ve Kasım 2015 tarihleri arasında kliniğimizde aynı ekip tarafından aynı cerrahi teknik ile ameliyat edilen toplam 85 bronşiyal sleeve lobektomi hastası (80 erkek, 5 kadın; ort. yaş 59.9±8.4 yıl; dağılım, 35-77 yıl) retrospektif olarak analiz edildi. Sağkalım ve 30 ve 90 günlük mortalite oranları analiz edildi. Sağkalım oranı üzerinde etkili değişkenler istatistiksel olarak değerlendirildi. Bronş anastomozuna bağlı komplikasyonlar ve ameliyat sonrası dönemde lokal nüks sıklığı araştırıldı.

Bulgular: Yirmi beş hasta (%29.4) neoadjuvan tedavi gördü ve bu hastaların ikisinde (%8) anastomoz hattında komplikasyon gelişti. Ameliyat sonrası takipte lokal nüks oranı %16.5 idi. Ortalama takip süresi 35±29.9 ay, median sağkalım 65.2 ay ve beş yıllık sağkalım oranı %50.9 idi. Otuz ve 90 günlük mortalite oranları sırasıyla %1.2 ve %2.4 idi. Tek değişkenli analizde; daha büyük tümörlü, N2 hastalıklı veya uzatılmış cerrahi uygulanan hastalar istatistiksel olarak anlamlı derecede daha kötü sağkalım oranlarına sahipti (sırasıyla, p=0.001, p=0.002 ve p=0.0001). Cox regresyon analizinde sağkalım üzerinde etkili değişkenler uzatılmış cerrahi varlığı ve nodül durumu idi (sırasıyla, p=0.03 ve p=0.012).

Sonuç: Sleeve lobektomi sürekli sütür tekniği kullanılarak kabul edilebilir anastomotik komplikasyonlar, iyi sağkalım ve düşük mortalite oranları ile gerçekleştirilebilir. Onkolojik nedenlerle yapıldığında, uzun dönem sonuçları pnömonektomiden farklı değildir.

Viewed : 3682
Downloaded : 714