ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Cerrahi olarak tedavi edilmiş iki taraflı metakron malign plevral mezotelyoma olgusu
Mehmet Ali Bedirhan1, Levent Cansever1, Adnan Yöney2, Celalettin Kocatürk1
1Department of Thoracic Surgery, Yedikule Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Oncology, Karadeniz Technical University Faculty of Medicine, Trabzon, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2019.16162
Bu yazıda, hastanemize sağ plevral efüzyon ve sağ taraflı göğüs ağrısı ile kabul edilen ve torasentez ve plevral biyopsi ile malign plevral mezotelyoma tanısı konulan 59 yaşında bir erkek hasta sunuldu. Hastanın ameliyat edilebilir olduğunun belirlenmesini takiben, sağ parietal plörektomi + perikardiyal rezeksiyon + diyafragma rezeksiyonu uygulandı ve adjuvan tedavi olarak dört siklus sisplatin ve pemetreksed kombinasyonu eklendi. Hasta üç buçuk yıl boyunca herhangi bir problem olmaksızın takip edildi. Bu dönemde, sol taraflı göğüs ağrısı ve sol taraflı efüzyon fark edildi. Torasentez ve plevral biyopside tümör negatif idi. Sonra, evre 1a malign plevral mezotelyoma ile sonuçlanan video yardımlı torakoskopik cerrahi gerçekleştirildi. Torakoskopik parietal plörektomi başarıyla uygulandı. Adjuvan tedavi olarak dört siklus pemetreksed tek ajan terapisi uygulandı. Hasta tümörsüzken birinci ameliyatın 57. ve ikincisinin 21. ayında kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve kalp yetmezliği nedeniyle öldü. Bildiğimiz kadarıyla, bu olgu literatürdeki ilk ameliyat edilmiş iki taraflı metakron primer malign plevral mezotelyomadır.
Viewed : 3661
Downloaded : 640