ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Osthol sıçanları miyokardiyal iskemi/reperfüzyona karşı korumak için miR-30a'yı azaltarak düzenler ve otofajiyi destekler
Weifeng Lu1, Ying He2, Tao Yu3, Keli Huang3, Shengzhong Liu3
1Sichuan Academy of Medical Sciences & Sichuan Provincial People's Hospital, Operation room, Chengdu, China
2Sichuan Academy of Medical Sciences & Sichuan Provincial People's Hospital, Psychosomatic Medicine Center, Chengdu, China
3Sichuan Academy of Medical Sciences & Sichuan Provincial People's Hospital, Cardiac Surgery Center, Chengdu, China
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2019.17294
Amaç: Bu çalışmada bir miyokardiyal iskemi/reperfüzyon hasarı modelinde osthol tedavisi sonrası miR-30a ekspresyonu ve miyokardiyal otofajideki değişiklikler araştırıldı.

Çalışma planı: Otuz erkek Wistar sıçanı (ağırlık, 170-220 g, yaş 8 hafta) randomize şekilde kontrol (taklit) grubu, iskemi/ reperfüzyon (model) grubu ve iskemi/reperfüzyon + osthol tedavi sonrası (osthol) grubu olmak üzere üç gruba ayrıldı. Miyokardiyal kollajen değişiklilerini saptamak için Masson'un trikrom boyaması kullanıldı. İskemik alandaki apoptotik kardiyomiyositler terminal deoksinükleotidil transferaz aracılı dUTP (2'-deoxyuridine 5'-triphosphate) çentik-uç etiketleme testi ile in situ etiketlendi. Miyokardiyal dokuda LC3b (light chain 3 beta) ve Beclin-1 otofaji belirteçlerinin düzeyleri western blotlama ile saptandı. miR-30a ekspresyonu kantitatif ters transkripsiyon polimeraz zincir reaksiyonu ile saptandı.

Bulgular: İskemi/reperfüzyon, taklit grubuna kıyasla kollajen içeriklerini anlamlı şekilde artırdı. Osthol, iskemi/reperfüzyonun artırdığı kollajen içeriklerini anlamlı şekilde engelledi. Osthol, iskemi/reperfüzyonun artırdığı miyokardiyal fibrozu, miyokardiyal şişkinliği, nekrozu ve miyokardiyal atrofiyi engelledi. Osthol, miyokardiyal hücrelerde iskemi/reperfüzyonun artırdığı apoptozu da anlamlı şekilde engelledi. Ayrıca, LC3b-I"in LC3b-II"ye dönüşümü ve Beclin-1 ekspresyonu iskemi/reperfüzyon tarafından anlamlı şekilde engellendi. Osthol tedavisi iskemi/reperfüzyon sıçanlarında LC3b-I"in LC3b-II"ye dönüşümünü ve Beclin-1 ekspresyonunu anlamlı şekilde artırdı. Son olarak, miR-30a ekspresyonu iskemi/reperfüzyon sıçanlarında anlamlı şekilde artarken osthol, miR-30a ekspresyonunu baskıladı.

Sonuç: Osthol otofajiyi destekleyerek miyokardiyal iskemi/ reperfüzyon hasarını azalttı. Osthol miR-30a ekspresyonunu azaltarak düzenleyerek otofaji sırasında miyokardı korur.

Keywords : Otofaji, Beclin-1, miR-30a, miyokardiyal iskemi/ reperfüzyon hasarı, osthol
Viewed : 4837
Downloaded : 802