ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Senkron beyin metastazı bulunan akciğer kanserinde cerrahi rezeksiyon sonuçları
Volkan Baysungur1, Çagatay Tezel1, Hakan Kıral1, Bora Gürer2, Serda Metin Kanbur1, Levent Alpay1, Talha Doğruyol3, Deniz Gürer1, Hakan Yılmaz1
1Department of Thoracic Surgery, Süreyyapaşa Chest Disease and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Neurosurgery, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Thoracic Surgery, Tunceli State Hospital, Tunceli, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2019.15427
Amaç: Bu çalışmada senkron beyin metastazlı ameliyat edilmiş küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastalarının sağkalımını etkileyen faktörler araştırıldı.

Çalışma planı: Kliniğimizde Ocak 2012 ve Ocak 2016 tarihleri arasında küçük hücreli dışı akciğer kanseri ve eşlik eden tek/oligo beyin metastazı tanısı konulan ve primer olarak beyin için girişim yapılan, ardından akciğer rezeksiyonu uygulanan toplam 16 hastanın (14 erkek, 2 kadın; ort. yaş 60 yıl; dağılım, 41-71 yıl) klinik sonuçları retrospektif olarak incelendi. Beyin metastazlarının tedavisi için kraniyal cerrahi veya gamma-knife radyocerahisi uygulandı.

Bulgular: Akciğer rezeksiyonu öncesi tek beyin metastazı olan 12 hastaya kraniyal cerrahi uygulanır iken tek/oligo metastazı olan dört hastaya gamma-knife radyocerrahisi uygulandı. Nihai patolojik inceleme 13 hastada adenokarsinom ve üç hastada akciğerin skuamöz hücreli karsinomu olduğunu gösterdi. Ortalama sağkalım süresi 15.3±8.6 ay idi. Bir ve iki yıllık sağkalım oranları sırasıyla %56.2 ve %32 idi. Beyin metastazlarının sayısı, tedavi tipi, tümör hücre tipi, rezeksiyon tipi ve lenf nodlarının durumu sağkalımla istatistiksel olarak anlamlı şekilde ilişkili değildi (p>0.05).

Sonuç: Senkron beyin metastazlı seçilmiş küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastalarında kraniyal cerrahi veya gamma-knife radyocerrahisi sonrası agresif akciğer rezeksiyonu etkili bir şekilde uygulanabilir. Ancak primer tümörün ve beyin metastazlarının tam rezeksiyon için uygunluğu hasta seçiminde son derece önem arz etmektedir.

Keywords : Akciğer kanseri; oligometastaz; senkron beyin metastazı
Viewed : 4911
Downloaded : 858