ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Heparin Kaplı Sistemin Pulmoner Hasar Üzerine Etkilerini Gösteren Klinik Çalışma
Nejat SARIOSMANOĞLU, Öztekin OTO, Hakkı KAZAZ, Eyüp HAZAN,Ünal AÇIKEL, Hüdai ÇATALYÜREK, Erdem SİLİSTRELİ
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İnciraltı-İzmir
Bu çalışmanın amacı, heparin kaplı sistemin statik akciğer kompliansı ve pulmoner vasküler rezistans üzerine etkilerini değerlendirerek pulmoner hasara etkilerini incelemektir. Otuz hasta randomize olarak heparin kaplı ve heparin kaplı olmayan olarak iki ayrı gruba ayrılmıştır. Tüm heparin kaplı materyalde kanın etkileştiği tüm yüzeyler immobilize heparin ile kaplanmıştır (Duraflo II). Sonuç olarak erken postoperatif dönemdeki pulmoner fonksiyonları değerlendirmek için statik akciğer kompliyansı, pulmoner vasküler rezistans ve kan gazıları değerlendirilmiştir. Heparin kaplı sistemde erken postop. dönemde statik akciğer kompliansı daha iyi olarak bulunmuştur (p=0.001). Yine pulmoner vasküler rezistans anlamlı olarak düşük bulunmuştur (p=0.001). Sonuç olarak heparin kaplı sistemin kompleman aktivasyonu ve şekilli kan elemanları üzerine etkisi bilinmekte ise de, pulmoner hasar üzerine olumlu yönde etkisinin olabileceği saptanmıştır.
Keywords : Kardiyopulmoner bypass, heparin kaplı devreler, kompleman aktivasyonu, pulmoner fonksiyon,Cardiopulmonary bypass, heparin-coated circuits, complement activation, pulmonary function
Viewed : 12994
Downloaded : 2633