ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Vena Cava Superior Sendromunda Cerrahi Tedavi(1) (Olgu Sunumu)
Münacettin CEVİZ, Necip BECİT, Ünsal VURAL, Bilgehan ERKUT, Yahya ÜNLÜ, Hikmet KOÇAK, *Sebahattin ATEŞAL, **Muzaffer KELEŞ, ***Hanifi YILDIRIM
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi,
*Kardiyoloji Anabilim Dalı
**Patoloji Anabilim Dalı
***Radyodiagnostik Anabilim Dalı
Vena kava superior sendromu nedeniyle cerrahi tedavi uygulanan vaka literatür bilgileri ışığında sunuldu.

37 yaşında erkek hasta ana bilim dalımıza 2 yıldır boyun, yüzde ve kollarda şişlik, nefes darlığı, eğilerek iş yapmakta zorlanma şikayeti ile yatırıldı. Fizik muayenede; boyun, yüz ve kollarda şişlik, konjonktivalarda hiperemi, toraks ön duvarında venöz kollateraller vardı. Tele radyogramda özellik yoktu. Bilgisayarlı tomografide vena kava superiora uyan bölgede kalsifikasyonlar vardı. Üst ekstremite flebogramında sağ subklavian ven ve sağ jugularıs internanın kısmen drene olduğu, sol subklavian ven ve sol jugularıs internanın vizualize olmadığı görüldü. Operasyonda median sternotomi ve subklavikuler insizyon yapıldı. Vena kava superior-innominate ven birleşim yeri sert bir yapıdaydı. Bu bölgeden yapılan frozen histopatolojik incelenmesinde malignite görülmedi. İki ayrı 8 mm.lik PTFE ringli greft ile her iki subklavian venden sağ atriuma by-pass ve safen venden hazırlanan spiral ven grefti ile sağ internal juguler venden sağ atriuma bypass yapıldı.

Postoperatif komplikasyon gelişmedi. Şikayetleri belirgin derecede geriledi. Hasta ameliyat sonrası 10. gün taburcu edildi. Yapılan vasküler dopplerli ultrasonogramda greftlerin açık olduğu görüldü.

Vena kava superior sendromlu seçilmiş vakalarda vasküler rekonstrüksiyon ile başarılı sonuçlar alınabilir.

Viewed : 17036
Downloaded : 4850