ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
HEMOFİLİ B VE KORONER ARTER HASTALIĞI BİRLİKTELİĞİNDE MİYOKARDİYAL REVASKÜLARİZASYON (OLGU SUNUMU)
Mehmet BOĞA, Tahir YAĞDI, *Berent DİŞÇİGİL, **Suat BÜKET
Ege Ünivrsitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İZMİR
*Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İZMİR
**Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İZMİR
Koagulasyon defekti olan hastalarda açık kalp cerrahisi, peroperatuar dönemde bazı özel uygulamaları gerektirmektedir. Hemofili B’li, 70 yaşında aorta koroner bypass operasyonu geçirmiş bir olgu sunulmuştur. Hastaya, ameliyat öncesinden başlayarak, ameliyatı sırasında ve sonrasında kan düzeyleri bakılarak Faktör IX replasmanı yapılmıştır. Hasta, kanama sorunu olmadan taburcu edilmiştir. Hemofili B hastalarında aorta koroner bypass cerrahisi, gerekli zamanda ve yeterli kan düzeyi oluşturacak miktarda faktör IX replasmanı yapılarak güvenli gerçekleştirilebilir.
Keywords : Hemofili B, koagulasyon bozuklukları, koroner arter bypass cerrahisi, faktör IX , Hemophilia B, coagulation disorders, coronary artery bypass surgery, factor IX
Viewed : 12994
Downloaded : 4163