ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Diyabetik Hastalarda Yapılan Açık Kalp Ameliyatlarında Pulsatil ve Nonpulsatil Dolaşımın İnsülin-Glukoz Metabolizması Üzerine Olan Etkilerinin Karşılaştırılması
Erdem SİLİSTRELİ, Mustafa KARAÇELİK, Nuran Ay DERELİ, Ömür ÖZMEN, Eyüp HAZAN, Ünal AÇIKEL, Öztekin OTO, *Atilla BÜYÜKGEBİZ
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnciraltı-İzmir, Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
*Pediyatrik Endokrinoloji Bilim Dalı

Bu çalışmamızda, açık kalp ameliyatlarının odak noktası olan kardiyopulmoner bypass’daki akım karakterinin insülin düzeyi ve glukoz metabolizması üzerindeki etkilerini araştırmayı amaçladık. Açık kalp ameliyatı uygulanan ve Tip II diyabeti olan 30 hasta, nonpulsatil ve pulsatil akım uygulanan iki grup halinde çalışmaya dahil edildi. Olguların tümünde ameliyat öncesi (bazal değer), perfüzyon başladıktan 30 ve 60 dakika sonra olmak üzere toplam 3’er kez kan örnekleri alındı. Bu örneklerde İnsülin ve Glukoz düzeylerine bakıldı. Perfüzyon sırasında glukoz düzeylerinin nonpulsatil grupta diğer gruba göre daha yüksek seyrettiği, insülin düzeylerinde ise, nonpulsatil grupta biraz daha yükek olmakla birlikte istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı belirlendi. Grupların ilk 24 saatteki glukoz ve insülin gereksinimleri belirlendi. Her iki grubun glukoz gereksinimi arasında bir fark olmamakla birlikte, pulsatil perfüzyon uygulanan grupta insülin gereksinimi anlamlı derecede azdı. Bu sonuçlar, diyabetik hastalarda açık kalp cerrahisinde pulsatil perfüzyon uygulamasının, daha kontrollü ve kolay regüle edilebilir glukoz düzeyleri sağlayabildiğini gösterir niteliktedir.

Keywords : Pulsatil perfüzyon, insülin, glukoz,Pulsatile perfusion, insuline, glucose
Viewed : 12133
Downloaded : 2509