ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Perioperatif Miyokardiyal Hasar Tespitinde Biyokimyasal Hasar Tespitinde Biyokimyasal Markırlar: Troponin’in Rolü
Fatih İSLAMOĞLU, Mehmet BOĞA,*Tahir YAĞDI, *Yüksel ATAY, *Mustafa ÇIKIRIKÇIOĞLU, *Tamer BAKALIM, *Suat BÜKET, *İsmail BADAK, *Oya BAYINDIR, *Münevver YÜKSEL, **Dilek ÖZMEN
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bornova, İzmir
* Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
** Biyokimya Anabilim Dalı
Miyokardiyal hasarın biyokimyasal tanısında spesifik bir markır bulunması için yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Biyokimyasal markırların açık kalp cerrahisi uygulanan olgularda miyokardiyal hasarı değerlendirmedeki rolünü belirlemek amacıyla prospektif bir çalışma planlanmıştır. Bu amaçla CK-MB ile kardiyak Troponin T karşılaştırılmıştır.

Açık kalp cerrahisi uygulanan 20 olgu çalışma grubunu oluşturmuştur. Bu gruptaki olguların 16’sı erkek, 4’ü kadın olup ortalama yaşı 50.35 ± 3.32’dir. Periferik cerrahi girişim uygulanan 15 olgu (6 erkek, 9 kadın, ortalama yaş 42.88 ± 4.43) kontrol grubunu oluşturmuştur. Tüm olgulardan operasyon öncesi bir kez, operasyon sırasında iki kez, postoperatif 0. saat, 4. saat, 8. saat, 12. saat, 24. saat ve sonrasında post-operatif 5. güne kadar günde bir kez kan örneği alınmıştır.

Çalışma süresince her iki grupta da mortalite olmamıştır. Çalışma grubundaki 1 olguda preoperatif transmural miyokardiyal enfarktüs, 1 olguda ise subendokardiyal enfarktüs tespit edilmiştir. Kontrol grubundaki olgularda ise preoperatif enfarktüs gözlenmemiştir.

Yapılan intraoperatif ve postoperatif seri analizlerde CK-MB düzeyi her iki grupta da preoperatif değerlere göre anlamlı artış gösterirken kardiak TnT düzeyi her iki grupta da preoperatif değerlere göre anlamlı artış gösterirken kardiyak TnT düzeyi sadece açık kalp grubunda anlamlı şekilde yükselmiştir. Eş zamanlı ölçümlerde her iki grubun değerleri karşılaştırıldığında kardiyak TnT düzeyindeki artış oranının CK-MB’ye göre çok daha fazla olduğu görülmüştür.

Bu çalışma kardiyak TnT’nin preoperatif miyokardiyal hasarın tespitinde sensitivite ve spesifite açısından CKMB’ye göre daha değerli olduğunu göstermektedir. Açık kalp cerrahisi uygulanan olgularda kardiyak TnT düzeyinin tespiti çeşitli miyokard koruma tekniklerinin karşılaştırılması açısından da faydalı olabileceği düşüncesindeyiz.

Keywords : Troponin T, kardiyopulmoner bypass, CK-MB, miyokardiyal hasar, Troponin T, cardiopulmonary by-pass, CK-MB, myocardial injury.
Viewed : 16149
Downloaded : 3810