ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
TRİCUSPİD KAPAK TAMİRİNDE COSGROVE-EDWARDS ANULOPLASTİ RİNGİ KULLANIMI
NURÖZLER Feza, COSGROVE Delos M.
The Cleveland Clinic Foundation, USA

Triküspid kapak yetmezliğinin tamirinde optimal yaklaşım halen tartışmalıdır. Mitral kapağa benzer olarak triküspid kapak anulusu da sfinkter fonksiyonuna sahiptir. Mitral yetmezliğinin tamirinde ve mitral anulusun fizyolojik sfinkter fonksiyonunun korunmasında Cosgrove-Edwards anuloplasti ringi kullanımının etkili bir yöntem olduğu gösterilmiştir.

Triküspid kapak yetmezliğinin tamirinde Cosgrove-Edwards anuloplasti ringi kullanımının erken ve orta dönem sonuçlarının belirlenmesi ve triküspid yetmezliğinin (TY) tekrarlamasına yol açan risk faktörlerinin ortaya çıkarılması amacıyla bu çalışma planlandı.

Materyal ve metot:

Temmuz 1995 ile Aralık 1997 tarihleri arasında, Cosgrove-Edwards anuloplasti ringi kullanımıyla triküspid kapak tamiri yapılan 152 hastanın dosyaları ve ekokardiyografi raporları retrospektif olarak tarandı. Bu hastaların uzun dönem takipleri tamamlandı.

Bulgular:

Hastaların 53’ü (%35) erkek, 99’u (%65) kadındı. Ortalama yaş 64.9 yıl (22-84). Sekiz hastaya (%5.2) isole triküspid kapak tamiri yapılırken, diğer hastalara kombine prosedürler uygulandı. Kombine prosedürler; 72 mitral kapak tamiri veya replasmanı (MVR), 10 aort kapak replasmanı (AVR), 25 MVR+AVR, 31 MVR+ koroner arter bypass ameliyatı. Operasyonların 72’si (%47.4) reoperasyondu. Erken mortalite 9 hastayla (%5.8) idi. Uzun dönem takip süresi ortalama 13 ay olarak tüm hastalarda tamamlanarak 157 hasta-yılı olarak analizlere olanak sağladı. Geç mortalite 2 hastayla (%1.3) idi. Preoperatif ortalama TY 3.2+0.7, intraoperatif (bypass sonrası) ortalama TY 0.6+0.5, erken postoperatif (ortalama 7.1 gün sonra) ortalama TY 0.9+0.7 olarak bulundu. Hastaların 86’sında en az bir kez geç postoperatif ekokardiyografi çalışması yapıldı. Geç postoperatif (ortalama 7.3 ay sonra) ortalama TY 1.2+1.0 olarak bulundu.

Sonuç:

Cosgrove-Edwards anuloplasti ringi kullanımıyla triküspid kapak tamiri iyi orta dönem sonuçlarıyla güvenilir bir yöntem olarak bulunmuştur.

Keywords : Triküspid kapak, tamir ringi ,Triuspid valve, repair ring
Viewed : 15281
Downloaded : 3203