ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Görülen Derin Sternal Enfeksiyonda Nazal Stafilokokus Aureus Taşıyıcılığının Rolü
Bülent TÜNERİR, Yavuz BEŞOĞUL, Turan YAVUZ, Sadettin DERNEK, Behçet SEVİN, Tuğrul KURAL, Recep ASLAN
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Eskişehir
Açık kalp cerrahisi sonrası görülen diren sternal yara enfeksiyonu osteomyelit, sternal ayrılma ve mediastinitis ile birlikte seyrettiğinden önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Bu çalışmanın amacı metisiline rezistans stafilokokus aureus’a (MRSA) bağlı derin sternal enfeksiyonlar ile nazal stafilokok taşıyıcılığı arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Açıkkalp cerrahisi yapılan 179 olgunun 22’sinde (%12.2) nazal staf, taşıyıcılığı saptandı, 8’inde (%4.4) derin sternal yara enfeksiyonu gelişti ve yapılan yara kültürlerinde MRSA saptandı. Sternal enfeksiyon gelişmeyen 171 olgunun 15’inde (%8.7) nazal staf, taşıyıcılığı saptanırken, derin sternal enfeksiyon gelişen 8 olgunun 7’sinde (%87.5) nazal taşıyıcılık saptandı. MRSA saptanan tüm olgulara 2 gr/gün vankomisin tedavisi ve yara bakımı uygulandı. 8 olgunun 5’inde tam tedavi sağlanırken 3 olgu kaybedildi. Enfeksiyon görülmeyen 171 olguda ortalama hastanede kalma süresi 7 ± 2 gün iken enfeksiyon görülen olgularda bu süre 21 ± 4 gün olarak bulundu.

Sonuç olarak, yüksek morbidite ve mortalite nedeni olan MRSA’a bağlı derin sternal yara enfeksiyonunda nazal staf taşıyıcılığının önemli rol oynadığı saptandı. Bu nedenle, operasyon öncesi hastalarda nazal taşıyıcılığın araştırılmasının cerrahi başarıyı artıracağı, hastahane mortalitesi ve maliyetlerini azaltacağı kanısındayız.

Keywords : Derin sternal enfeksiyon, staph. aureus, nazal taşıyıcılık, Deep sternal infection, staph. aureus, nasal carriage
Viewed : 33402
Downloaded : 3579