ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Konjenital Kalp Hastalıklarında Timustaki Histopatolojik Değişiklikler
Hüdai ÇATALYÜREK, Cüneyt NARİN, Eyüp HAZAN, Ünal AÇIKEL, Öztekin OTO, *Erdener ÖZER
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Ankara, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
*Patoloji Anabilim Dalı

Bu çalışmada, konjenital kalp hastalıkları nedeniyle yapılan açık kalp cerrahisi operasyonlarında, subtotal eksize edilen timus materyellerinde timusun histopatolojik incelemesi yapılmış ve histolojik değişiklikler ile kardiyak anomalinin ağırlığı arasındaki ilişki araştırılmıştır.

Çalışma, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’nda Ocak 1997-Aralık 1997 tarihleri arasında konjenital kalp hastalığı nedeniyle açık kalp operasyonu olan 25 hastayı kapsamaktaydı. Olguların 18’i (%72) erkek, 7’si (%28) kız olup, operasyon yaşı 1 ile 12 arasında değişmektedir (ortalama 5.5). Konjenital kalp hastalığının kökenini oluşturan major kardiak anomali, 11 olguda (%44) Fallot Tetralojisi, 9 olguda (%36) ventriküler septal defekt (VSD), 2 olguda aort stenozu, birer olguda atrial septal defekt (ASD), büyük damar transpozisyonu (TGA) ve mitral yetmezlik olarak belirlendi. Olgular arasında konjenital timik defekte yol açan, bilinen bir sendrom tanımlanmadı.

Timusta değerlendirilen morfolojik değişiklikler ile operasyon yaşı ve kardiak anomalinin tipi arasında istatistiksel ilişki araştırıldı. Histomorfolojik inceleme sonucunda, 16 olguda (%64) kortekste yıldızlı gök manzarası izlendi. Bu grupta 8 olgu (%50) TOF, 6 olgu (%37) VSD’liydi. 9’u TOF’lu olan 12 olguda Hassal korpüskülü değişiklikleri gözlenirken, 6’sı TOF’lu, 2’si VSD’li 9 olguda kortikomedüller bileşkenin histolojik olarak silindiği göründü.

Konjenital kalp anomalili çocuklarda, özellikle ağır hipoksiye ve stres ataklarına neden olanlarında, timosit apaptosisinin arttığını gösteren histolojik bulgular, hücresel ve dolayısıyla humoral immunitenin etkilendiğini destekler niteliktedir.

Keywords : timus, konjenital kalp hastalığı, Hassal korpuskülü, thymus, congenital heart disease, Hassal’s corpuscle
Viewed : 12967
Downloaded : 2775