ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
İnternal Mammarian Arter Greftlerinde Ateroskleroz Gelişimi
Levent YAZICIOĞLU, Atilla ARAL, Hakkı AKALIN
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
Çalışmanın Amacı
İMA’ların histopatolojik özelliklerini irdeleyerek atheroskleroza karşı korunduğunu vurgulamaya çalışmaktır.

Çalışma A.Ü.T.F. KVC Anabilim Dalı’nda Mayıs 1997-Kasım 1997 tarihlerinde CABG uygulanan 50 hasta üzerinde gerçekleştirilmiştir. Hastaların 36’sı erkek, 14’ü kadın ve ortalama yaş 59.6 ± 6.3 idi. Preoperatif dönemde tüm hastalara bilateral renkli Doppler İMA USG’si yapılmıştır. Peroperatif LİMA’lardan histopatolojik inceleme için biopsi örnekleri alınmıştır.

Preoperatif renkli Doppler USG incelemelerinde İMA’larda akımı bozan, stenoza yol açan herhangi bir atherosklerotik bulguya rastlanmamıştır.

İMA örneklerinin histopatolojik değerlendirilmesinde 48 hastada düzenli bir elastik arter yapısı görülmüştür.

Diğer 2 hastada intimada yağ dolu histiositlerin oluşturduğu, akımı bozmayan yağlı çizgiler izlenmiştir. Minimal atherosklerotik değişiklikler serimizde %4 olarak bulunmuştur.

Sonuç olarak İMA’larda atherosklerotik değişikliklerin daha az geliştiği belirlenmiştir.

Keywords : Koroner bypass cerrahisi, İMA greftleri, atheroskleroz, Coronary bypass surgery, IMA grafts, atherosclerosi
Viewed : 14885
Downloaded : 4998