ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
PSÖDOANEVRİZMALARDA TANI VE TEDAVİ
Akın E. BALCI, Ömer ÇAKIR, Şevval EREN, Cemal ÖZÇELİK, Nesimi EREN
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kliniğinde 1987-1998 tarihleri arasında pseudoanevrizma tanısı ile opere edilen 33 hasta incelendi Erkek/kadın oranı 12/9, yaş ortalaması 35.8 ± 3.63 (6-70 yaş) idi. En sık rastlanılan bulgular pulsatil veya non-pulsatil hematom ve thrill idi. Tanı: fizik muayene 12 olgu (%36.3), anjiografi 8 olgu (%24.2), ultrasonografi 5 olgu (%15.1) ve komputerize tomografi 4 olgu (%12.1) ile konulmuştur. Lokalizasyon yerleri: femoral arter 13 olgu (%39.3), popliteal arter 3 olgu (%9.0), karotis kommunis 2 olgu (%6.0), brakial arter 2 olgu (%6.0), interosseoz arter 2 olgu (%6.0), radial arter 3 olgu (%9.0), ulnar arter 2 olgu (%6.0) karotis interna 1 olgu (%3.0)’dur. Etyolojide sebep travma 18 olgu (%56.0) ve vasküler kateterizasyondur. 6 olgu (%19.3). Tedavide en sık anevrizmektomi ile birlikte; otojen ven grefti ile baypas 11 olgu (%33.3), uç uça anastomoz 10 olgu (%25.8), lateral sütür 6 olgu (%19.3), ligasyon 3 olgu (%9.6) uygulanmıştır. 2 olgu amputasyonla sonuçlandı, (%6.4). Mortalite %3.2 idi. Bu yazıda pseudoanevrizmalarla ilgili klinik deneyimimiz literatür bilgileri eşliğinde sunulmuştur.
Keywords : Pseudoanevrizma
Viewed : 27611
Downloaded : 4637