ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesinden İzole Edilen Bakteri Türlerinin Meropenem Duyarlılığı
Velit HALİT, Volkan SİNCİ, Sedat KALAYCIOĞLU, Dilek ERER, Cumhur SİVRİKOZ, *Işıl FİDAN, *Işın AKYAR
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnciraltı-İzmir, Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
*Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Nozokomiyal bakteriler infeksiyonlar yatan hastalarda önemli bir morbidite nedenidir. Karbapenem grubundan yeni bir antibiyotik olan meropenem, bu tür infeksiyonların tedavisinde sıklıkla kullanılmaktadır. Çalışmamızda; Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakım ünitesi'nden izole edilen 75 bakteri suşunun in vitro meporenem duyarlılığı araştırılmıştır.

İlacın duyarlılığı Mikrodilüsyon yöntemi kullanılarak araştırılmıştır. Meropenem için elde edilen MIC50 ve MIC90 değerleri Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter spp., metisilin dirençli ve duyarlı Staphylococcus aureus, metisilin dirençli ve duyarlı Staphylococus epidermidis suşları için sırasıyla 4 ve 32 μg/ml; 4 ve 16 μg/ml; 16 ve 32 μg/ml; 4 ve 16 μg/ml; 16 ve 64 μg/ml; 2 ve 8 μg/ml şeklindedir. P.aeruginosa suşlarının 8'i (%72); K.pneumoniae suşlarının 17'si (%94), Acinetobacter spp.'nin 9'u (%70); metisilin dirençli S.aureus suşlarının 4'ü (%40), metisilin duyarlı S.aureus suşlarının 5'i (%63), metisilin dirençli S.epidermidis suşlarının 4'ü (%40); metisilin duyarlı S.epidermidis suşlarının 5'i (%100) meropeneme duyarlı bulunmuştur.

Meropenemin gram negatif bakterilerde ve metisiline duyarlı stafilokok suşlarında etkili olduğu ancak direnç problemi nedeniyle olguların dikkatle seçilmesi gerektiği düşünülmektedir.

Keywords : meropenem, yoğun bakım ünitesi, mikrodilüsyon, nozokomial enfeksiyon,Meropenem, Intensive Care Unit, Microdilution, Nosocomial Infection
Viewed : 13928
Downloaded : 2652