ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Primer Akciğer Kanserli Olgularda Pre- ve Postoperatif Evrelemenin Karşılaştırılması
Tuncay GÖKSEL, Serdar SOYER, Ülkü BAYINDIR, *Ufuk ÇAĞIRICI, **Recep SAVAŞ, ***Ali VERAL
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları,
*Göğüs Cerrahisi,
**Radyoloji,
***Patoloji
Bu çalışmanın amacı, opere edilen primer akciğer karsinomlu olguların pre ve postoperatif patolojik tanı ve evreleme bulgularının uyumunu karşılaştırmaktır.

Primer akciğer karsinomu tanısıyla opere edilen 32 olgunun pre ve postoperatif tanıları ile evreleme bulguları retrospektif olarak gözden geçirildi. Toraks bilgisayarlı tomografisinde (TBT) kısa çapı 1 cm’den büyük olan lenf bezleri patolojik kabul edildi.

Cerrahi tedavi öncesi olguların %46.9’u skuamöz hücreli, %21.9’u alt grubu belirlenememis küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) tanısı alırken, sadece bir olgu adenokarsinom olarak tanımlandı. Operasyon sonrasında yine skuamöz hücreli karsinomun birinci sırada (%40.6) yer aldığı, ancak adenokarsinom sıklığının (%37.5) belirgin şekilde arttığı dikkat çekti. 19 (%59.4) olgunun klinik ve patolojik evrelerinin aynı olduğu gözlendi. Mediastinal lenf bezlerini değerlendirmede TBT’nin duyarlılığı %75, özgüllüğü ise %76.9 olarak hesaplandı.

Bu çalışma, KHDAK’lerin alt grupları daha iyi belirlendiğinde adenokanser sıklığının artacağını ve daha doğru bir evreleme için TBT rehberliğinde invaziv evrelemenin gerekliliğini işaret etmektedir.

Keywords : Akciğer kanseri, evreleme, torakal kompsterize tomografi
Viewed : 10928
Downloaded : 2965