ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Tek ventrikül hastalığı olan çocuklarda antegrad pulmoner kan akımının transkateter yöntemle kapatılması
Gülhan Tunca Şahin1, İbrahim Cansaran Tanıdır1, Selman Gökalp1, Alper Güzeltaş1
1Department of Pediatric Cardiology, Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2019.16398
Amaç: Bu çalışmada tek ventrikül hastalığı olan çocuklarda antegrad pulmoner kan akımının transkateter yolla kapatılmasının sonuçları değerlendirildi.

Çalışma planı: Eylül 2014 - Ocak 2017 tarihleri arasında Glenn şant veya Fontan ameliyatı sonrası transkateter yöntemle a ntegrad pulmoner kan akımının kapatıldığı toplam yedi hastanın (4 kız, 3 erkek; medyan yaş 11.7 yıl; dağılım, 1-24 yıl) tıbbi verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların demografik ve klinik özellikleri, cerrahi türü, ekokardiyografik ve kardiyak kateterizasyon bulguları kaydedildi.

Bulgular: Dört hastaya önceden pulmoner arter bantlama ameliyatı yapılmış iken, üç hastada pulmoner darlık mevcut idi. İ ki h astada G lenn a meliyatı s onrası y üzde v e ü st ekstremitede ödem, bir hastada uzamış plevral efüzyon, bir hastada F ontan a meliyatı s onrası u zamış p levral e füzyon ve bir hastada da Fontan ameliyatından yıllar sonra gelişen solunum sıkıntısı ve efor intoleransı mevcuttu. İki hastada ise cerrahi öncesi sistemik ventrikül yükünü azaltmak için antegrad pulmoner kan akımı kapatıldı. Beş hastada Amplatzer Septal Occluder ve iki hastada Amplatzer Vascular Plug-2 kullanıldı. İki hastada işlem sırasında geçici tam atriyoventriküler blok gelişti ve bu hastalardan birinde işlem erken sonlandırıldı. Bir hastada işlem sonrasında geçici hemoliz gözlendi.

Sonuç: Hemodinamik bozukluğu olan hastalarda Glenn şantı veya Fontan ameliyatı sonrasında antegrad pulmoner kan akımımın transkateter yolla kapatılması, cerrahiye etkili bir alternatiftir.

Keywords : Fontan işlemi, çocuk, pulmoner arter, vasküler kapatma cihazları
Viewed : 5080
Downloaded : 925