ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Derin Ven Trombozu Tedavisinde Sistemik Trombolitik Tedavi
Baran UĞURLU, Öztekin OTO, Hakkı KAZAZ, Ünal AÇIKEL, Eyüp HAZAN, *Oğuz DİCLE
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp Damar Anabilim Dalı
*Radyoloji Anabilim Dalı
Derin ven trombozu olan hastalarda heparin ile antikoagulasyon tedavisinin trombusun eritilmesi ve kapakçık fonksiyonlarının korunmasında yetersiz kaldığı bilinmektedir. Derin ven trombozunda sistemik trombolitik tedavinin etkinliği yaygın olarak kabul görmekle birlikte ülkemizde trombolitik tedavi halen yaygın olarak uygulanmamaktadır. Bu çalışma ile, direkt pıhtı içine uygulamaya göre, uygulaması kolay ve maliyeti düşük olan sistemik trombolitik tedavi ile heparin ile antikoagulasyonu tromboliz açısından karşılaştırmayı ve beraberinde trombolitik tedavide başarıyı etkileyen faktörlerle birlikte güvenilirliğini saptamayı amaçladık.

Çalışma Mart 1996-Haziran 1999 arasında venöz duplex inceleme ile derin ven trombozu tanısı konulan 69 hasta üzerinde yapıldı. Olgulardan 49’u sistemik trombolitik tedavi gördü, 20 olgu heparin ile antikoagüle edildi. Tüm olgularda tedavi etkinliği duplex inceleme ve klinik gözlem ile belirlendi.

Heparin ile antikoagüle edilen hastalardan 1’inde (%5) tekrar akım gözlenirken, trombolitik tedavi uygulanan 28 hastada (%57) çeşitli düzeylerde rekanalizasyon sağlandı (p=0.000). Trombolitik tedavi ile kanama sadece iki olguda gözlendi ve konservatif yöntemlerle kolaylıkla tedavi edildi. Trombolitik tedavi gören grup kendi içinde incelendiğinde 4 gün ve öncesi semptomlarla baş vuran olgularda başarı oranı %87’ken 5 gün ve sonrasında tedavi edilenlerde bu oran %31’e düşmektedir (p=0.000).

Sonuç olarak istemik olarak uygulanan trombolitik tedavinin derin ven trombozu tedavisinde heparine göre daha etkin olduğunu ve kullanılan dozlarda yan etkisinin kabul edilebilir düzeylerde olduğunu saptadık. Özellikle erken dönemde başvuran olgularda sistemik olarak uygulanan trombolitik tedavinin heparin tedavisine göre daha etkili olduğunu düşünmekteyiz.

Keywords : Venöz tromboz, tromboli, streptokinaz, antikoagülasyon
Viewed : 32790
Downloaded : 7815