ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Atriyal septal defekt kapatılmAtriyal septal defekt kapatılmasında mini-torakotomi ve medyan sternotominin karşılaştırılması: Mini-torakotomi standart teknik olmalı mı?asında mini-torakotomi ve medyan sternotominin karşılaştırılması: Mini-torakotomi standart teknik olmalı mı?
Yüksel Beşir1, Orhan Gökalp1, Ertürk Karaağaç1, Börteçin Eygi1, Hasan İner2, Nihan Yeşilkaya3, İhsan Peker4, Levent Yılık1, Ali Gürbüz1
1Department of Cardiovascular Surgery, Izmir Katip Çelebi University Atatürk Training and Research Hospital, Izmir, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Adıyaman State Hospital, Adıyaman, Turkey
3Department of Cardiovascular Surgery, Tunceli State Hospital, Tunceli, Turkey
4Department of Cardiovascular Surgery, Mardin State Hospital, Mardin, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2019.17243
Amaç: Bu çalışmada atriyal septal defekt kapatılmasında mini-torakotomi ve medyan sternotominin sonuçları karşılaştırıldı.

Çalışma planı: Ocak 2012 - Mayıs 2017 yılları arasında kliniğimizde mini-torakotomi veya medyan sternotomi ile atriyal septal defekt tamiri yapılan toplam 44 hasta (8 erkek, 36 kadın; ort. yaş 33.86 yıl; dağılım, 14-63 yıl) retrospektif olarak incelendi. Hastaların ameliyat öncesi, sırası ve sonrasına ilişkin veriler kaydedildi.

Bulgular: Ameliyat süresi mini-torakotomi grubunda daha kısa olmakla birlikte, kardiyopulmoner baypas ve kros klemp süreleri açısından gruplar arasında anlamlı bir fark yoktu (p=0.001). Gruplar arasında erken mortalite, nörolojik komplikasyonlar ve rezidüel atriyal septal defekt açısından anlamlı bir fark izlenmedi. Mini-torakotomi grubunda ortalama mekanik ventilasyon süresi ve yoğun bakım ünitesi ve hastanede kalış süresi istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha kısa ve kanama miktarı istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha azdı (tümü için p=0.001).

Sonuç: Mini-torakotomi daha az maliyet ve daha fazla hasta yararı ile tatmin edici bir öğrenme eğrisi döneminden sonra sternotomiye uygun bir alternatif olarak akılda tutulmalıdır.

Keywords : Atriyal septal defekt; mini-torakotomi, minimal invaziv, sternotomi
Viewed : 4790
Downloaded : 878