ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Üç triküspid anüloplasti tekniğinin karşılaştırılması: Sütür, halka ve bant
Gökhan Lafçı1, Ömer Faruk Çiçek2, Ayşe Lafçı3, Kerim Esenboğa4, Eren Günertem1, Ersin Kadiroğulları5, Mustafa Cüneyt Çiçek6, Adem İlkay Diken7, Kerim Çağlı7
1Department of Cardiovascular Surgery, Türkiye Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Selçuk University School of Medicine, Konya, Turkey
3Department of Anesthesiology and Reanimation, Ankara Numune Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
4Department of Cardiology, Ankara University School of Medicine, Ankara, Turkey
5Department of Cardiovascular Surgery, Mehmet Akif Ersoy Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
6Department of Cardiovascular Surgery, Konya Training and Research Hospital, Konya, Turkey
7Department of Cardiovascular Surgery, Hitit University School of Medicine, Çorum, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2019.17474
Amaç: Bu çalışmada sütür, halka ve bant ile üç farklı triküspid anüloplasti tekniği karşılaştırıldı.

Çalışma planı: Ocak 2010 - Aralık 2015 tarihleri arasında, üç farklı teknik ile triküspid kapak anüloplastisi yapılan toplam 231 ardışık hasta (78 erkek, 153 kadın; ort. yaş 50.3±15.9 yıl, dağılım, 34 to 66 yıl) retrospektif olarak incelendi. Triküspid kapak tamiri de Vega anüloplasti tekniği (n=62, %26.8), esnek halka (n=76, %32.9) veya Teflon strip (n=93, %40.3) ile yapıldı. Vital bulgular, ekokardiyografi raporları, fonksiyonel statü ve yeniden cerrahi oranı dahil olmak üzere ameliyat sonrası veriler kaydedildi.

Bulgular: Kardiyopulmoner baypas süreleri, de Vega anüloplasti grubunda istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha kısa idi (p<0.001). Gruplar arasında hastane içi mortalite açısından anlamlı bir fark yoktu. Halka ve strip anüloplasti gruplarında geç ameliyat sonrası triküspid yetmezliği dereceleri, sistolik pulmoner arter basıncı ve sağ atriyum çapları başlangıca kıyasla anlamlı düzeyde düzelme gösterdi.

Sonuç: Çalışma sonuçlarımız, sütür bazlı yaklaşımların terk edilmesi gerektiğini göstermektedir. Bilhassa uygun halka boyutunun seçimine ilişkin tartışmalar ve gerçek yaşamda bu cerrahi materyalin yüksek maliyeti nedeniyle, triküspid halka anüloplastinin rutin uygulanması yerine, birçok olguda Teflon strip anüloplasti alternatif bir yöntem olarak düşünülebilir.

Keywords : Anüloplasti, bant, halka, sütür, triküspid kapak
Viewed : 4871
Downloaded : 965