ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
2000 g altında ağırlığı olan bebeklerde girişimsel kateterizasyon sonuçları
Birgül Varan1, N. Kürşad Tokel1, Kahraman Yakut1, İlkay Erdoğan1, Murat Özkan2
1Department of Pediatric Cardiology, Başkent University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Başkent University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2019.17229
Amaç: Bu çalışmada <2000 g ağırlığındaki bebeklerde girişimsel kalp kateterizasyonunun erken ve orta dönem sonuçları ve işleme bağlı komplikasyonlar değerlendirildi.

Çalışma planı: Mayıs 1998 - Nisan 2017 tarihleri arasında 23 girişimsel kalp kateterizasyonu yapılan ağırlığı 2000 g altındaki 22 hasta (14 erkek, 8 kız; ort. yaş 14±8.4 gün; dağılım 1-30 gün) retrospektif olarak incelendi. Hastaların 14"üne balon koarktasyon anjiyoplasti, beşine balon atriyal septostomi, birine balon aortik valvüloplasti, birine balon pulmoner valvüloplasti, birine patent duktus arteriyozus kapatılması ve birine duktusa stent yerleştirilme işlemi uygulandı. Bir başka hastaya da aynı seansta balon koarktasyon anjiyoplasti ve balon aortik valvüloplasti yapıldı.

Bulgular: Girişimsel işlemlerin genel başarı oranı %95.6 idi. Kayıtlarına ulaşılan 18 hastanın ortalama takip süresi 3.2±1.6 (dağılım, 1-5.5) yıl idi. Ciddi komplikasyon oranı %18 idi. Erken dönemde en sık görülen komplikasyonlar eritrosit süspansiyonu transfüzyonu gerektirecek hemoglobin düşüklüğü (%54.5) ve damar yaralanması (%54.5) idi. İki hastaya yeniden işlem gerekli oldu; bir hastaya ikinci girişim sonrasında cerrahi yapılması gerekti ve üç hastaya yalnızca cerrahi uygulandı. Altı hastaya palyatif amaçlı girişimsel işlem yapıldı ve beş hastada girişimsel işlemler kesin tedavi sağlamıştı.

Sonuç: 2000 g altındaki bebeklerde cerrahinin mortalite ve morbidite oranı yüksek olup, düşük doğum ağırlıklı yenidoğanlarda önemli komplikasyonlar ile ilişkili olsa da, bu hasta grubunda girişimsel kalp kateterizasyonu hayat kurtarıcı olabilir.

Keywords : Komplikasyon, doğuştan kalp hastalığı, girişimsel kalp kateterizasyonu, düşük doğum ağırlığı, prematürite
Viewed : 4735
Downloaded : 879