ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Torakotomilerde tek akciğer ventilasyon süresine bağlı stres yanıtı ve düşük volüm, yüksek frekanslı diferansiye ventilasyon stratejisinin bu yanıta etkisi
Şükran Geze1, Celal Tekinbaş2, Hülya Ulusoy1, Ahmet Menteşe4, Murat Topbaş5, Mesut Karaca3
1Department of Anesthesiology and Critical Care, Karadeniz Technical University Faculty of Medicine Farabi Hospital, Trabzon, Turkey
2Department of Thoracic Surgery, Karadeniz Technical University Faculty of Medicine Farabi Hospital, Trabzon, Turkey
3Department of Anesthesiology and Reanimation, Simav Hospital, Kütahya, Turkey
4Program of Medical Laboratory Techniques, Karadeniz Technical University, Health Services Vocational School, Trabzon, Turkey
5Department of Public Health, Karadeniz Technical University Faculty of Medicine Farabi Hospital, Trabzon, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2019.16826
Amaç: Bu çalışmada tek akciğer ventilasyonu uygulanan hastalarda ventile edilmeyen akciğerin düşük tidal volümlü (1 mL/kg) ayrı bir ventilatör tarafından yüksek frekansta (30/dak.) ventile edilmesinin tek akciğer ventilasyonuna bağlı oksidatif hasarı önlemedeki etkisi araştırıldı.

Çalışma planı: Çalışmaya Amerikan Anestezistler Derneği risk grubu 1-2 olan ve elektif torakotomi planlanan 45 hasta (24 erkek, 21 kadın; ort. yaş 54.6±7.7 yıl; dağılım, 18-65 yıl) dahil edildi. Hastalar; tek akciğer ventilasyonu olmaksızın torakotomi geçirecekler (grup 1, n=15), tek akciğer ventilasyonu ile torakotomi geçirecekler (grup 2, n=15) ve iki akciğerin ventile edilmesi ile torakotomi geçirecekler (grup 3, n=15) olmak üzere randomize şekilde üç gruba ayrıldı. İskemi modifiye albumin, malondialdehit ve laktat ölçümleri için kan örnekleri tek akciğer ventilasyonundan bir dakika önce (t0), tek akciğer ventilasyonundan 30 dakika sonra (t1), tek akciğer ventilasyonundan 60 dakika sonra (t2) ve ameliyat sonrası 24. saatte (t3) alındı. Grup 1 için t0 toraksın açıldığı zaman olarak tanımlandı.

Bulgular: Grup 2"de tek akciğer ventilasyon süresi arttıkça iskemi modifiye albumin, malondialdehit ve laktat düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı derecede artış gerçekleşti (p<0.01). Grup 3"te plazma iskemi modifiye albümin ve malondialdehit düzeyleri t1, t2 ve t3"te grup 2"ye kıyasla istatistiksel olarak anlamlı derecede daha düşüktü (p<0.01). Grup 3"te plazma laktat düzeyleri t1 ve t3"te grup 2"ye kıyasla anlamlı derecede daha düşüktü (p<0.01).

Sonuç: Toraks cerrahisinde ventile edilmeyen akciğerin düşük tidal volüm ve yüksek frekans ile ayrı ventile edilmesi tek akciğer ventilasyonuna bağlı oksidatif strese yanıtı azaltır.

Keywords : Farklılaştırılmış ventilasyon stratejisi, tek akciğer ventilasyonu, oksidatif hasar
Viewed : 4780
Downloaded : 894