ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Non-steroid anti-enflamatuvar ilaçlar otolog kan plöredezinin etkinliğini azaltır
Serhat Yalçınkaya1, Ulviye Yalçınkaya2
1Department of Thoracic Surgery, Kütahya Health Sciences University, Medical Faculty, Kütahya, Turkey
2Department of Surgical Pathology, Uludağ University, Medical Faculty, Bursa, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2019.17544
Amaç: Bu çalışmada bir hayvan modelinde otolog kan plöredezi uygulandı ve parasetamol ve diklofenakın otolog kan plöredezi üzerindeki etkileri araştırıldı.

Çalışma planı: Kırk iki dişi Wistar albino sıçanı (üç aylık; ort. ağırlık 275±25 g) 14 sıçanlık üç ana gruba ayrıldı. Her ana grup erken değişiklikler için yedinci günde, geç değişiklikler için 21. günde sakrifiye edilecek şekilde yeniden yedi sıçanlık iki alt gruba ayrıldı. Tüm sıçanlara 3 mL/kg dozunda otolog kan plöredezi uygulandı. Ameliyat sonrası beş ardışık gün boyunca intraperitoneal tek doz şeklinde grup C"ye (kontrol grubu) serum fizyolojik, grup P"ye parasetamol ve grup D"ye diklofenak verildi. Sıçanlar belirlenen tarihlerde sakrifiye edildi ve toraks kafesleri bütün olarak çıkarıldı.

Bulgular: Numunelerin makroskopik ve mikroskopik değerlendirmesine göre, parasetamol serum fizyolojiğinkine benzer derecede yapışıklıklar oluşturdu, buna karşın diklofenak iki plevra yaprağı arasındaki istenen yapışıklıkların yoğunluğunu anlamlı şekilde azalttı (p=0.05).

Sonuç: Otolog kan plöredezini takiben anti-enflamatuvar analjeziklerin kullanımı işlemin başarısız sonuçlanmasına yol açabilir.

Keywords : Otolog kan, diklofenak, parasetamol, plöredez, sıçan
Viewed : 3702
Downloaded : 683