ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Koroner Arter Cerrahisinde İnternal Mammaria Arter Greftlerinin Renkli Doppler Sonografi ile Değerlendirilmesi*
Mutasım SÜNGÜN, Melih H. US, Bekir S. CEBECİ, Davit SABA, Semih AYTAÇLAR, Ali KOCAİLİK, Enver DURAN
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Kalp Damar Cerrahi Kliniği
Koroner arter cerrahisinde ameliyat öncesinde internal mammaria arterin (İMA) akım ve çap olarak uygunluğunun renkli Doppler sonografi ile saptanması konusunda çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. 1995 yılında, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahi Kliniği’nde; yaşları 42-66 (ortalama 54±8) arasında değişen 36 erkek olguya left anterior descending arter (LAD) için sol IMA, diğer lezyonlu arterler için safen ven grefti kullanılarak koroner arter ve revaskülarizasyonu yapıldı. Olguların tümünde sol IMA grefti ve kullanılmayan sağ IMA renkli Doppler sonografi ile ameliyattan 6-8 hafta sonra görüntülendi. Bu olgulardan ikisine ameliyattan 4 ay sonra koroner anjiyografi yapıldı. Renkli Doppler sonografi sonucunda sol İMA greftinin yapı kullanılmayan sağ İMA çapından büyük (p=0.03) ve ortalama akım değeri ise kullanılmayan sağ İMA’dan daha fazlaydı (p=0.02). Sonuç olarak koroner arter cerrahisinde ameliyat sonrası periyodik takiplerde, İMA greftlerinin noninvaziv bir yöntem olan renkli Doppler sonografi ile değerlendirilmesinin uygun olduğu kanısındayız.
Viewed : 11132
Downloaded : 2287