ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
On-pump koroner arter baypas greftleme yapılan hastalarda tiyol-disülfid homeostazının etkisi
Umut Serhat Sanrı1, Kadir Kaan Özsin1, Faruk Toktaş1, Abdullah Burak Balcı1, Yasemin Üstündağ2, Kağan Huysal2, Özcan Erel3, Şenol Yavuz1
1Department of Cardiovascular Surgery, University of Health Sciences, Bursa Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Bursa, Turkey
2Clinical Laboratory, University of Health Sciences, Bursa Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Bursa, Turkey
3Department of Clinical Biochemistry, Yıldırım Beyazıt University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2019.18033
Amaç: Bu çalışmada, on-pump koroner arter baypas greftleme yapılan hastalarda tiyol-disülfid homeostazının etkileri araştırıldı.

Çalışma planı: Ocak 2018 - Ekim 2018 tarihleri arasında izole on-pump koroner arter baypas greftleme yapılan toplam 51 hasta (43 erkek, 8 kadın; ort. yaş 61.8±8.7 yıl; dağılım, 38-78 yıl) çalışmaya dahil edildi. Tiyol-disülfid homeostazı parametreleri ameliyat öncesi dönemde (T1), kros-klempin kaldırılmasından 30 dk. sonra (T2) ve ameliyat sonrası altıncı saatte (T3) çalışıldı. Ameliyat sonrası dönemde hastalarda atriyal fibrilasyon gelişimi ve inotropik ilaç gereksinimi gibi hemodinamik parametreler değerlendirildi.

Bulgular: Ameliyatın farklı zaman noktalarında ölçülen tiyoldisülfid homeostazı parametreleri arasında önemli farklılıklar vardı (p<0.001). İkili lojistik regresyon analizinde T2-disülfid/ nativ tiyol oranının ameliyat sonrası atriyal fibrilasyon gelişimini öngören bağımsız bir değişken olduğu görüldü (p=0.042). T2-disülfid düzeyleri ile kros-klemp zamanı arasında pozitif ve anlamlı korelasyonlar vardı (r:0.307, p=0.029).

Sonuç: On-pump koroner arter baypas greftleme yapılan hastalarda tiyol-disülfid homeostazı disülfide doğru değişmektedir. İskemi zamanının uzamasına paralel olarak disülfid düzeyleri artış gösterir. İskemik dönemde azalmış nativ tiyol ve artmış disülfid düzeyleri, ameliyat sonrası atriyal fibrilasyon gelişiminde öngördürücü olabilir.

Keywords : Koroner arter baypas greftleme, oksidatif stres, tiyol-disülfid homeostazı
Viewed : 4471
Downloaded : 1161