ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Perkütan subklaviyen ven yoluyla tamamen implante edilebilir venöz erişim portu yerleştirilmesinin komplikasyonları ve tedavi stratejileri
Yusuf Velioğlu1, Ahmet Yüksel1, Emrah Sınmaz2
1Department of Cardiovascular Surgery, Abant İzzet Baysal University Faculty of Medicine, Bolu, Turkey
2Department of Thoracic Surgery, Bursa Ali Osman Sönmez Oncology Hospital
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2019.17972
Amaç: Bu çalışmada perkütan subklaviyen ven yoluyla tamamen implante edilebilir venöz erişim portu yerleştirilen hastaların klinik özellikleri, periprosedürel sonuçları, erken ve geç komplikasyonları ve tedavi stratejileri sunuldu.

Çalışma planı: Mart 2012 - Haziran 2018 tarihleri arasında perkütan landmark yöntemi ile subklaviyen ven yoluyla 2000 kanser hastasına (1066 erkek, 934 kadın; ort. yaş: 58.4±12.7 yıl; dağılım, 18-88 yıl) toplam 2084 port cihazı yerleştirildi. Demografik özellikler, primer tanı, teknik başarı, işlem süresi, cihazın kalma süresi, cihazın çıkarılma nedenleri ve erken ve geç komplikasyonlar dahil olmak üzere tıbbi veriler retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: En sık görülen kanser türü erkeklerde kolon kanseri, kadınlarda meme kanseri idi. İşlemin teknik başarı oranı %98.5 idi. Hastaların çoğunda (%92.4) sağ subklaviyen ven üzerinden erişim sağlandı. Arteriyel ponksiyon, kateter malpozisyonu, yüzeyel hematom ve pnömotoraks gibi erken komplikasyonlar 143 hastada (%6.9) gözlenir iken, 118 hastada (%5.7) enfeksiyon, kateter tıkanması, venöz tromboz, yara problemleri, kateter göçü ve embolizasyonu ve pinch-off sendromu gibi geç komplikasyonlar gelişti. En sık erken komplikasyon 63 hastada (%3) hatalı arteriyel ponksiyon iken, 44 hastada (%2.1) enfeksiyon en sık görülen geç komplikasyondu. Kemoterapinin tamamlanması veya komplikasyon gelişmesi nedeniyle toplam 192 port cihazı çıkarıldı.

Sonuç: Çalışmamız yüksek teknik başarı ve düşük komplikasyon oranları ile perkütan subklavyen ven yoluyla tamamen implante edilebilir venöz erişim portu yerleştirilmesinin güvenliğini ve tolerabilitesini doğrulamıştır.

Keywords : Komplikasyon, perkütan, port kateter, subklavyen ven, tamamen implante edilebilir venöz erişim cihazı
Viewed : 3852
Downloaded : 1128