ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Arteriyovenöz fistül oluşturmak için ön kol bazilik ven transpozisyonu: Orta dönem sonuçlarımız
Hacı Alper Uzun1, Ömer Faruk Çiçek2, Mustafa Seren1
1Department of Cardiovascular Surgery, Ankara Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Selçuk University Medical Faculty Hospital, Konya, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2019.17600
Amaç: Bu çalışmada, arteriyovenöz fistül oluşturmak için ön kol bazilik ven transpozisyonuna ilişkin orta dönem sonuçlarımız sunuldu.

Çalışma planı: Ocak 2015 - Ekim 2017 tarihleri arasında bazilik ven ve radiyal arteriyel sistemi yeterli olan ve ön kol bazilik ven transpozisyonu yapılan toplam 21 hasta (13 erkek, 8 kadın; ort. yaş 54.2±11.3 yıl; dağılım, 32-74 yıl) retrospektif olarak incelendi. Tüm ameliyatlar lokal anestezi ve hafif sedasyon altında yapıldı. Bazilik ven, dirsekten el bileğine kadar tek bir insizyondan in situ ven grefti olarak hazırlandı. Hazırlanan bazilik ven, bilek bölgesindeki radyal artere kolayca uzanmadıysa, fistül yolunu uzatmak için safen ven çıkarıldı.

Bulgular: Ortalama takip süresi 25.3±9.8 (dağılım, 2-32) ay idi. Hastaların tümüne ön kol bazilik ven transpozisyonu ile arteriyovenöz erişim cerrahisi uygulandı. İkisi hariç hastaların tümünde takip süresince %90.5"lik açıklık oranı ile ön koldaki transpoze edilen bazilik ven açıktı. Ortalama fistül olgunlaşma süresi 45.2±10.7 (dağılım, 28-59) gün idi.

Sonuç: Sefalik ven çapları arteriyovenöz fistül oluşturmak için çok küçük ise, ön kolun mediyal yüzeyindeki bazilik ven sistemi uygun bir seçenek olarak düşünülebilir.

Keywords : Arteriyovenöz fistül, bazilik ven, ön kol, açıklık
Viewed : 3408
Downloaded : 862