ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Sıçan alt ekstremite iskemi-reperfüzyon modelinde rivaroksaban ve klopidogrelin değerlendirilmesi: Deneysel bir çalışma
Ersan Özbudak1, Fatma Ceyla Eraldemir2, Ali Ahmet Arıkan3, Deniz Şahin4, Hale Maral Kır2, Tolga Kurt5, Ömer Faruk Gülaştı6, Şadan Yavuz3
1Department of Cardiovascular Surgery, Akademi Hospital, Kocaeli, Turkey
2Department of Biochemistry, Kocaeli University Medical Faculty, Kocaeli, Turkey
3Department of Cardiovascular Surgery, Kocaeli University Medical Faculty, Kocaeli, Turkey
4Department of Physiology, Kocaeli University Medical Faculty, Kocaeli, Turkey
5Department of Cardiovascular Surgery, Çanakkale University Medical Faculty, Çanakkale, Turkey
6Department of Cardiovascular Surgery, Erzurum Training and Research Hospital, Erzurum, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2019.18061
Amaç: Bu çalışmada, uzun bir reperfüzyon süresinden sonra iskemireperfüzyon hasarına karşı klopidogrel ve rivaroksaban karşılaştırıldı ve çeşitli dokular üzerindeki etkileri araştırıldı.

Çalışma planı: Toplamda 40 Wistar sıçan çalışmaya dahil edildi ve rastgele dört gruba ayrıldı (grup başına n=10). Gruplar şu şekilde belirlendi: kontrol (Grup 1), sham (Grup 2), klopidogrel ön tedavisi (Grup 3) ve rivaroksaban ön tedavisi (Grup 4). Grup 2, 3 ve 4'te sıçanların arka bacaklarında iskemi (6 saat) ve reperfüzyon (8 saat) indüklendi. Oksidan (malondialdehit) ve antioksidanları (glutatyon, süperoksit dismutaz ve nitrik oksit) çalışmak için, deneklerin iskemik kas, kalp, böbrek, karaciğer ve plazma dokuları incelendi.

Bulgular: Malondialdehit sham grubunda tüm dokularda kontrollere kıyasla anlamlı düzeyde yüksekti. Klopidogrel ve rivaroksaban ön tedavisi sham grubun kalp, iskemik kas, karaciğer ve kan dokularında malondialdehit düzeylerini anlamlı düzeyde düşürdü. Böbrek malondialdehit düzeyleri, yalnızca rivaroksaban ile azaldı. Grup 4"te, Grup 3'e kıyasla, iskemik kasta malondialdehit anlamlı düzeyde düşük bulundu (p<0.010). Böbrekte glutatyon düşüşü, sham grubuna kıyasla, yalnızca Grup 4 için anlamlıydı (p<0.050). Klopidogrel ve rivaroksaban ön tedavisi ile nitrik oksit düzeyleri, yalnızca kalp dokusunda sham grubuna kıyasla anlamlı düzeyde azaldı (sırasıyla p<0.001 ve p<0.050).

Sonuç: Çalışma sonuçları, rivaroksaban ve klopidogrelin kalp, iskemik kas, karaciğer ve kandaki iskemi-reperfüzyon hasarını azaltmada etkili olduğunu göstermektedir. Ayrıca rivaroksaban böbrekleri korur ve iskemik kas korumasında klopidogrelden üstündür.

Keywords : Hayvan deneyi, klopidogrel, iskemi, reperfüzyon hasarı, rivaroksaban
Viewed : 3398
Downloaded : 686