ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Minimal invaziv akciğer kanserinde eski bir kontrendikasyon: Bronşiyal staplere yer yok
Tuğba Coşgun1, Erkan Kaba1, Kemal Ayalp2, Alper Toker2
1Department of Thoracic Surgery, Demiroğlu Bilim University, Şişli Florence Nightingale Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Thoracic Surgery, Istanbul Florence Nightingale Hospital, Istanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2019.17315
Amaç: Bu çalışmada bronşiyal kapatmada stapler kullanmaksızın lobektomi ameliyatlarının yapılabilirliği ve sonuçları değerlendirildi.

Çalışma planı: Bu çalışmaya Aralık 2014-Ağustos 2018 tarihleri arasında robot yardımlı torakoskopik cerrahi ile lobar rezeksiyon yapılan primer akciğer kanserli toplam 108 hasta (72 erkek, 36 kadın; ort. yaş 62.1±9.8 yıl; dağılım, 19-83 yıl) alındı. Bazı hastalara primer bronşiyal kapatma (n=7) ve sleeve anastomoz yapıldı. Bu 16 hasta, bronşiyal stapler ile bronşiyal kapatma yapılan diğer lobektomi olguları (n=92) ile karşılaştırıldı.

Bulgular: İki grup arasında ortalama ameliyat süresi, ameliyat sırasında kanama miktarı, ameliyat sonrası dönemde hastanede yatış süresi ve morbitite ve tekrar yatış oranları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (sırasıyla, p=0.3, p=0.5, p=0.06, p=0.4 ve p=0.63). Hastaların hiçbirinde bronşiyal fistül gelişmedi.

Sonuç: Primer bronşiyal kapama ve sleeve anastomoz, torakotomiye dönmeden veya yardımcı insizyonu büyütmeye gerek duymadan robot yardımlı torakoskopik cerrahi ile güvenle ve stapler ile kapatılan bronş ile benzer başarı oranları ile yapılabilir.

Keywords : Primer bronşiyal kapama, robot yardımlı torakoskopik cerrahi, sleeve anastomoz
Viewed : 3539
Downloaded : 653