ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Akut akciğer hasarı ve apoptozisi önlemede oleanolik asidin etkisi
Abdulkerim Bayülgen1, Erhan Ayan1, Lülüfer Tamer Gümüş2, Rabia Bozdoğan Arpacı3, Mehmet Oğuz Köksel1
1Department of Thoracic Surgery, Mersin University Faculty of Medicine, Mersin, Turkey
2Department of Biochemistry, Mersin University Faculty of Medicine, Mersin, Turkey
3Department of Pathology, Mersin University Faculty of Medicine, Mersin, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2019.15058
Amaç: Bu çalışmada oleanolik asidin akut akciğer hasarı ve akut solunum sıkıntısı sendromu üzerindeki etkinliği değerlendirildi.

Çalışma planı: Çalışmaya 70 dişi Wistar Albino sıçan (ağırlık, 180-200 g) dahil edildi. Her biri 10 sıçan içeren yedi grup oluşturuldu. Sonra, kontrol grubu hariç her grupta intratrakeal p eroksinitrit enjeksiyonu i le ak ut akciğer hasarı oluşturuldu. Oleanolik asidin etkisi araştırıldı. Bu amaçla, sıçanlardan toplanan kan örneklerinde malondialdehit, interlökin 1 beta, interlökin 4, interlökin 10 ve tümör nekroz faktör alfa düzeyleri ölçüldü. Ayrıca, akciğer doku örnekleri histopatolojik olarak incelendi ve apoptozis oranı değerlendirildi.

Bulgular: Peroksinitrit enjekte edilen gruplarda 24. ve 48. saatte kontrol grubuna kıyasla enflamatuvar sürecin mediatörleri kabul edilen interlökin 1 beta, tümör nekroz faktör alfa, interlökin 4, interlökin 10 ve malondialdehit düzeyleri istatistiksel olarak anlamlı artış gösterdi. Peroksinitrit enjekte edilen gruplar 24. ve 48. saatte kendi saatlerindeki tedavi grupları ile karşılaştırıldığında, istatistiksel olarak anlamlı bir düşüş saptandı. Histopatolojik incelemeye göre, peroksinitrit enjekte edilen gruplar 24. ve 48. saatte kontrol grubuna kıyasla doku hasarı skorlarında anlamlı bir artış gösterdi. Diğer yandan, oleanolik asit ile tedavi edilen gruplar peroksinitrit gruplarına kıyasla anlamlı düşüş gösterdi (48. saat tümör nekroz faktör alfa ve apoptozis sonuçları için p<0.001).

Sonuç: Bu çalışmada, peroksinitrit ile oluşturulan akut akciğer hasarını önlemede oleanolik asidin etkili bir ajan olabileceği saptandı.

Keywords : Akut akciğer hasarı, akut solunum sıkıntısı sendromu, oleanolik asit, peroksinitrit
Viewed : 3238
Downloaded : 752