ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Torasik travma hastalarında post-travmatik akut solunum sıkıntısı sendromu gelişimini etkileyen risk faktörleri
Alper Avcı1, Ezgi Özyılmaz Saraç2, Tahir Şevval Eren3, Serdar Onat4, Refik Ülkü4, Cemal Özçelik1
1Department of Thoracic Surgery, Çukurova University Faculty of Medicine, Adana, Turkey
2Department of Chest Diseases, Çukurova University Faculty of Medicine, Adana, Turkey
3Department of Thoracic Surgery, Medeniyet University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
4Department of Thoracic Surgery, Dicle University Faculty of Medicine, Diyarbakır, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2019.18124
Amaç: Bu çalışmada torasik travma hastalarında post-travmatik akut solunum sıkıntısı sendromu gelişimini etkileyen risk faktörleri araştırıldı.

Çalışma planı: Bu iki merkezli, retrospektif çalışmaya Ocak 2005-Ocak 2019 tarihleri arasında tedavi edilen 3,080 torasik travma hastası (2,562 erkek, 518 kadın; ort. yaş 33.9±19.4 yıl; dağılım, 2 ay-91 yıl) dahil edildi. Demografik özellikler, yaralanma mekanizmaları, travmatik yaralanmalar, yaralanma şiddeti skoru ve yeni yaralanma şiddeti skoru sonuçları, tedaviler, eşlik eden hastalıklar, komplikasyonlar, morbidite ve mortalite oranları ve hastane yatış süreleri toplandı. Veriler tek değişkenli ve çok değişkenli istatistiksel analiz yoluyla post-travmatik akut solunum sıkıntısı sendromu gelişimi için risk faktörlerini öngörmek üzere kullanıldı.

Bulgular: Akut solunum sıkıntısı sendromu 81 hastada saptandı. Çok değişkenli lojistik regresyon analizinde yaş, pulmoner kontüzyon, kafa içi kanama, kaburga kırığı (tek taraflı ve dört-beş parça), femur ve tibia kırığı, diabetes mellitus, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, kan transfüzyonu (?3 ünite), başvuru anı yüksek beyaz küre sayımı, sepsis ve karaciğer yaralanması bağımsız risk faktörleri olarak saptandı (p<0.05). Akut solunum sıkıntısı sendromu gelişimi riski için optimal kestirim noktaları (duyarlılık/özgüllük oranları) yaralanma şiddeti skoru için ?16 (%79/%68), yeni yaralanma şiddeti skoru için ?27 (%90/%68.7) ve başvuru anı beyaz küre sayımı için ?16000 (%75.3/%71.6) idi. Akut solunum sıkıntısı sendromu gelişimini öngörmede yeni yaralanma şiddeti skoru, yaralanma şiddeti skorundan daha üstün idi.

Sonuç: Akut solunum sıkıntısı sendromu travma hastalarında ciddi mortalite ve morbiditeye neden olur. İyi bilinen risk faktörlerine ek olarak, diabetes mellitus ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı bağımsız risk faktörleri idi. Post-travmatik akut solunum sıkıntısı sendromunu öngörmede yeni yaralanma şiddeti skoru için kestirim değeri tanımlandı.

Keywords : Akut solunum sıkıntısı sendromu, risk, torasik, travma
Viewed : 3238
Downloaded : 888