ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Plevral hastalıkların tanısında uyanık ve entübasyonlu video-yardımlı torakoskopik cerrahinin karşılaştırılması: Prospektif çok merkezli randomize bir çalışma
Celalettin Kocatürk1, Ali Cevat Kutluk2, Ozan Usluer3, Serdar Onat4, Hüseyin Ulaş Çınar5, Fazlı Yanık6, Ezgi Cesur7, Refik Ülkü4, Altemur Karamustafaoğlu6, Burçin Çelik8, Recep Demirhan7, Cem Emrah Kalafat9, Berkant Özpolat10
1Department of Thoracic Surgery, Istinye University Medical Faculty, Liv Hospital Ulus, Istanbul, Turkey
2Department of Thoracic Surgery, Yedikule Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Thoracic Surgery, Dr. Suat Seren Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, Izmir, Turkey
4Department of Thoracic Surgery, Dicle University Medical Faculty, Diyarbakır, Turkey
5Department of Thoracic Surgery, Medicana International Hospital, Samsun, Turkey
6Department of Thoracic Surgery, Trakya University Medical Faculty, Edirne, Turkey
7Department of Thoracic Surgery, Kartal Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
8Department of Thoracic Surgery, Ondokuz Mayıs University Medical Faculty, Samsun, Turkey
9Department of Thoracic Surgery, Ministry of Health State Hospital, Mardin, Turkey
10Department of Thoracic Surgery, Kırıkkale University Medical Faculty, Kırıkkale, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2019.18214
Amaç: Bu çalışmada, plevral hastalıkların tanısında uyanık ve entübasyonlu video-yardımlı torakoskopik cerrahinin güvenliği ve tanısal doğruluğu karşılaştırıldı.

Çalışma planı: Bu prospektif randomize çalışma Ekim 2016 ve Nisan 2018 tarihleri arasında yapıldı ve çalışmaya video-yardımlı torakoskopik cerrahide deneyimli beş tıbbi merkezden 293 hasta (201 erkek, 92 kadın; ort. yaş 53.59 yıl; dağılım, 18-90 yıl) dahil edildi. Hastalar sedoanaljezi ile uyanık video-yardımlı torakoskopik cerrahi (entübasyonsuz) ve genel anestezi ile video-yardımlı torakoskopik cerrahi (entübasyonlu) olarak iki gruba randomize edildi. Tanısı konulmamış plevral efüzyonları ve nodüller, kitleler gibi plevral patolojileri olan hastalar dahil edildi. Ağrı, ajitasyon ve hipoksi gibi durumlar entübasyon için endikasyon idi. Gruplar demografik veriler, ameliyat sonrası ağrı, ameliyat süresi, komplikasyonlar, işlemlerin tanısal doğruluğu ve maliyet açısından karşılaştırıldı. Tüm hastalar nonspesifik, malignite şüpheli veya yetersiz örnekler için en az 12 aylık takip süresini tamamladı.

Bulgular: Uyanık video-yardımlı torakoskopik cerrahi 145, entübasyonlu video-yardımlı torakoskopik cerrahi 148 hastada uygulandı. Hastaların %83"ünde (243/293) plevral hastalık tek taraflı iken %17"sinde (50/293) iki taraflı idi. Gruplar arasında komorbidite varlığı açısından farklılık yoktu (p=0.149). Uyanık video-yardımlı torakoskopik cerrahi grubunda bir hasta (0.6%) dirençli ağrı ve ajitasyon nedeniyle genel anesteziye geçirildi. Ameliyat sonrası komplikasyonlar olarak uyanık video-yardımlı torakoskopik cerrahi grubunda bir hastada sıvı drenajı ve pnömoni gözlemlendi (0.6%) ve video-yardımlı torakoskopik cerrahi grubunda bir hastada sıvı drenajı saptandı (0.6%). Ameliyat sonrası 4, 8, 12. veya 24. saatte görsel analog ölçeği ile ölçülen ağrı yoğunluğunda farklılık yoktu (p>0.05). Ameliyat sonrası patolojik tanıların dağılımı ve oranları da benzerdi (p=0.171). Hem ameliyat maliyeti hem de toplam hastane maliyeti uyanık video-yardımlı torakoskopik cerrahi grubunda daha düşük idi (p<0.001, p=0.001).

Sonuç: Çalışmamız uyanık video-yardımlı torakoskopik cerrahinin güvenli, genel anestezi altında uygulanan video-yardımlı torakoskopik cerrahiye kıyasla benzeri güvenilirliği ve tanısal doğruluğu ve daha düşük maliyetli olduğunu gösterdi. Uyanık video-yardımlı torakoskopik cerrahi sadece komorbiditesi olan hastalarda değil, tüm hastalarda tercih edilen ilk yöntem olabilir.

Keywords : Uyanık, lokal anestezi, plevral efüzyon, torakoskopi, video yardımlı torakoskopik cerrahi
Viewed : 3575
Downloaded : 796