ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği (TKDCD), Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK), Türk Kardiyoloji Derneği (TKD), Türk Nükleer Tıp Derneği (TNTD), Türk Radyoloji Derneği (TRD), Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB) ve Türk Patoloji Dernekleri Federasyonu (TURKPATH) Kalp Damar Sistemi Çalışma Grubu"nun İnfektif Endokarditin Tanısı, Tedavisi ve Önlenmesine ilişkin Ulusal Uzlaşı Raporu
Serap Şimşek-Yavuz1, Ahmet Rüçhan Akar2, Sinan Aydoğdu3, Denef Berzeg-Deniz1, Hakan Demir4, Tuncay Hazırolan5, Mehmet Ali Özatik2, Necla Özer3, Murat Sargın2, Emine Nursen Topcuoğlu6, Nesrin Turhan7, Mehmet Birhan Yılmaz3, Özlem Azap8, Seniha Başaran8, Yasemin Çağ8, Atahan Çağatay8, Güle Çınar8, Sibel Doğan-Kaya8, Lokman Hızmalı8, Mehmet Emirhan Işık8, Nirgül Kılıçaslan8, Şirin Menekşe8, Meliha Meriç-Koç8, Serpil Öztürk8, Ayfer Şensoy8, Yasemin Tezer-Tekçe8, Elif Tükenmez-Tigen8, Yeşim Uygun-Kızmaz8, Mutlu Şeyda Velioğlu-Öcalmaz8, Ayşegül Yeşilkaya8, Emel Yılmaz8, Neziha Yılmaz8, Fatma Yılmaz-Karadağ8
1Turkish Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Istanbul, Turkey
2Turkish Society of Cardiovascular Surgery, Istanbul, Turkey
3Turkish Society of Cardiology, Istanbul, Turkey
4Turkish Society of Nuclear Medicine, Ankara, Turkey
5Turkish Society of Radiology, Ankara, Turkey
6Turkish Dental Association, Ankara, Turkey
7Federation of Turkish Pathology Societies, Cardiovascular System Study Group, Ankara, Turkey
8Infective Endocarditis and Other Cardiovascular Infections Study Group
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2020.01954
İnfektif endokardit (İE) nadir görülmesine karşın, önemli morbidite ve mortaliteye neden olan bir hastalıktır. Türkiye"de İE insidensi konusunda yapılmış toplum temelli prospektif çalışmalar bulunmadığı için hastalığın insidensi tam olarak bilinmemektedir. Ancak gerek İE yatkınlığını artıran durumların, gerekse riskli hastalarda İE ile sonuçlanabilen nozokomiyal bakteriyemi oranlarının daha fazla olması nedeniyle, ülkemizdeki İE insidansının daha yüksek olması beklenir. Ek olarak gelişmiş ülkelerde genellikle yaşlı insanları etkileyen İE, ülkemizde halen genç insanları etkileyebilmektedir. Bu hastalığın mortalite ve morbiditesinin azaltılması için, hızlıca tanınması ve etkeninin belirlenerek, etkene yönelik tedavisinin yapılması kritik öneme sahiptir. Ancak hastaların çoğuna ilk başvurularında tanı konulamamakta, yaklaşık yarısında tanı üç aydan sonra konulabilmekte ve hastalık sıklıkla gözden kaçmaktadır. İnfektif endokardit tanısı konulmuş hastalarda, bu infeksiyona neden olan mikroorganizmaların belirlenme oranı gelişmiş ülkelere göre Türkiye"de çok daha düşüktür. İnfektif endokarditli hastaların tanısının konulmasında kullanılabilecek bazı önemli mikrobiyolojik testler bu hastaları izleyen merkezlerin çoğunda yapılamamaktadır. Tedavide ilk seçenek olarak önerilen, başta antistafilokoksik penisilinler olmak üzere önemli bazı antimikrobik ajanlar ülkemizde piyasada yoktur. Bu sorunlar, ülkemizde hem İE"nin epidemiyolojik, laboratuvar ve klinik özelliklerini, hem de tanısı, tedavisi ve önlenmesiyle ilgili güncel bilgileri, yerel verileri de içerecek şekilde gözden geçirmeyi zorunlu kılmaktadır. İnfektif endokarditli hastalar birçok uzmanlık dalından hekim tarafından izlenebilir. Birçok daldan hekimin rol aldığı İE"li hastaların yönetiminin daima güncel önerilere uygun olarak yapılabilmesi için, İE"nin tanı ve tedavi süreçlerinin her aşamada standardize edilmesi gerekir. Bu bakış açısıyla, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği İnfektif Endokardit ve Diğer Kardiyovasküler İnfeksiyonlar Çalışma Grubu, ülkemizde güncel bilgilerin ve yerel verilerin ışığında İE"nin tanısı, tedavisi ve önlenmesine yönelik bir uzlaşı raporu oluşturabilmek amacıyla ilgili ulusal uzmanlık kuruluşlarına bir işbirliği çağrısında bulunmuştur.
Keywords : Tanı, endokardit, önleme, tedavi
Viewed : 7629
Downloaded : 1538